Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ТУЖЕНИ НЕ МОЖЕ ПРЕДЛОЖИТИ ДОНОШЕЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕ

 

Тужени у парници нема потраживање које треба обезбедити привременом мером, па самим не може ни предложити доношење привремене мере. 

 

Из образложења:


Према стању у спису, тужиоци су поднели тужбу против туженог ради предаја поседа. У току поступка тужени је поднеском ставио предлог за издавање привремене мере. Првостепени суд је донео побијано решење којим је усвојио предлог туженог за издавање привремене мере позивајући се на одредбе члана 290, 296 став 1 и 2, те одредбу члана 297 став 1 раније важећег Закона о извршењу и обезбеђењу. Наиме, према одредби члана 449 став 1 и 3 важећег Закона о извршењу и обезбеђењу чија садржина је идентична одредби члана 296 став 1 и 2 раније важећег Закона о извршењу и обезбеђењу, на коју одредбу се првостепени суд позива у побијаној одлуци, прописано је да се привременом мером обезбеђује неновчано потраживање чије постојање извршни поверилац учини вероватним, те да би се одредила привремена мера за обезбеђење неновчаног потраживања, извршни поверилац, осим вероватноће потраживања, мора учинити вероватним и да би без привремене мере испуњење његовог потраживања било осујећено или знатно отежано или да ће бити употребљена сила или настати ненадокнадива штета (опасност по потраживање).

 

Дакле, цитирана одредба потврђује да привремена мера, као средство обезбеђења, не представља самостално правно средство које је само себи циљ и сврха, већ је у вези са спором који је већ покренут, ради судске заштите потраживања које се мером обезбеђује. Према томе примарни циљ, па самим тим и основни предуслов за одређивање привремене мере је обезбеђење неког потраживања. У предметној парници тужбени захтев тужилаца усмерен је према туженом. Дакле, тужени у предметној парници нема потраживање које треба обезбедити привременом мером, па се самим тим  ни наведени циљ привремене мере не може остварити у предметном поступку.

 

Сходно наведеном, другостепени суд налази да није било услова за усвајање предлога туженог за издавање привремене мере у смислу цитираних одредби Закона о извршењу и обезбеђењу.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 258/2017 од 01.02.2017. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник