Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈОМ СЕ ТРАЖИ НЕЧИЊЕЊЕ (УЗДРЖАВАЊЕ ОД ОДРЕЂЕНЕ РАДЊЕ)

 

Суд је искључиво надлежан за извршење нечињења (уздржавања од одређене радње), а исто се односи и на одређивање мера обезбеђења у извршном поступку којима се тражи нечињење.

 

Из образложења:


Побијаним решењем одбачен је предлог извршног повериоца за одређивање мере обезбеђења од 20.10.2016.године. Против наведеног решења благовремену жалбу је изјавио извршни поверилац. Овај суд је нашао да је ожалбена одлука донета погрешном применом чл. 416 став 4 ЗИО-а.

 

Из садржине списа произлази да је извршни поверилац поднео предлог за одређивање мере обезбеђења неновчаног потраживања тако што ће се извршним дужницима забранити издавање у закуп парцеле број 1704/2 к.о. Силбаш, а све ради отклањања ненадокнадиве штете за повериоца који предметну парцелу годинама обрађује и улаже у производњу усева и обраду земљишта.

 

Првостепени суд је побијаним решењем одбацио овај предлог из разлога што извршни поверилац, у чије име је предлог поднео адвокат, није у истом означио конкретно одређеног и месно надлежног јавног извшитеља, а што је супротно одредби чл.416 ст.4 ЗИО-а којом је прописано да је извршни поверилац дужан да у предлогу назначи конкретно одређеног и месно надлежног јавног извршитеља који спроводи извршење.

 

Основано се жалбом повериоца указује да у конкретном случју није било места примени цитиране одредбе. Ово стога што се у конкретном случају привременом мером тражи нечињење, а одредбом чл.4 ст.1 ЗИО-а је прописано да је суд искључиво надлежан за извршење заједничке продаје непокретности и покретних ствари, чињења, нечињења или трпљења (чл. 359-367) и извршење извршних исправа у вези с породичним односима и враћањем запосленог на рад.

 

Како је дакле суд искључиво надлежан за извршење нечињења (које је регулисано одредбама чл.359-367 ЗИО), наведено се односи и на одређивање мера обезбеђења којима се тражи нечињење, па није било места одбачају предлога због ненавођења конкретног јавног извршитеља који би извршење мере спроводио.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 4433/2016 од 27.12.2016. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник