Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ПРИГОВОР ТРЕЋЕГ ЛИЦА

Право својине трећег лица на некретнини, које би спречило извршење, може се доказати само уписом у јавне књиге, а не и солемнизованим уговором о деривативном стицању права својине. 

 

Из образложења:


Јавни извршитељ је побијаним решењем усвојио приговор трећег лица, сматрајући да је исти основан, будући да постоји по закону оверена исправа - солемнизовани уговор о поклону сачињен пре подношења предлога за извршење, као и да из достављене документације произлази да је наведени уговор достављен Служби за катастар непокретности ради спровођења, али да је Служба за катастар непокретности донела решење којим нису обухваћене све некретнине којима се располагало уговором о поклону.

 

Овакво схватање Јавног извршитеља се не може прихватити из следећих разлога. Одредбом члана 33. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да се на основу правног посла право својине на непокретности стиче уписом у јавну књигу или на други одговарајући начин одређен законом. Овде је регулисано деривативно стицање право својине на непокретним стварима. Правни посао је правни основ (iustus titulus), а упис у јавну књигу или на други одговарајући начин је начин стицања права својине не непокретностима (modus acquirendi). У конкретном случају није спорно да 3. лице има iustus titulus с обзиром на то да је закључен и солемнизован уговор о поклону, али нема modus acquirendi будући да није извршен упис у јавне књиге. Нису од значаја разлози због којих предметни упис није извршен те околност да исти евентуално није извршен због омашке. Како дакле 3. лице није доказало да има право које спречава извршење, није било места усвајању приговора, сходно чему је овај суд жалбу извршног повериоца усвојио и одбио приговор трећег лица.

 

           (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гжи 779/21 од 15.12.2021. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник