Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ЗАЛОГА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Заложни поверилац предлогом за извршење може тражити одузимање и предају ствари или продају предмета залоге и управо тако мора и гласити захтев у предлогу за извршење.

 

Из образложења:


Побијаним решењем одбачен је предлог за извршење. Против решења благовремену жалбу је изјавио извршни поверилац.

 

Према стању у списима извршни поверилац је поднео предлог за извршење на основу извршне исправе - извода из Регистра заложног права на покретним стварима и правима, ради наплате новчаног потраживања са припадајућом каматом, у динарској противвредности по средњем курсу НБС као и трошкова дозволе извршења и то: одузимањем, пописом, проценом и продајом заложених покретних ствари у власништву извршног дужника. Извршни поверилац је уз предлог за извршење доставио је  суду доказ да је извршног дужника (залогодавца) писмено обавестио o намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права. Уз поднети предлог за извршење није достављен доказ да је извршни поверилац уписао у регистар залоге да је започео поступак намирења.

 

Чланом 36 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар је прописано да је заложни поверилац дужан да обавести препорученим писмом дужника и залогодавца, кад то није исто лице и треће лице код кога се ствар налази, о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права. Поступак намирења почиње кад заложни поверилац достави обавештење препорученим писмом дужнику и залогодавцу, кад то није исто лице, на адресу уписану у Регистар залоге.

 

Чланом 37 Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар заложни поверилац је дужан да затражи да се у Регистар залоге упише да је започео поступак намирења. Одредбом члана 43 цитираног закона прописано је да после извршеног уписа почетка намирења у Регистар залоге, заложни поверилац може захтевати од суда одлуку да се предмет заложног права прода на јавној продаји или по текућој цени кад ствар има тржишну или берзанску цену.

 

Подношењем предлога за извршење суду извршни поверилац се у конкретном случају определио за судску заштиту, а судска заштита, када је у питању заложни поверилац који располаже извршном исправом - изводом из регистра заложног права, подразумева две могућности: или да извршни поверилац тражи одузимање предмета заложног права од залогодавца и предају тог предмета уколико је залогодавац одбио да изврши своју обавезу добровољно или да се после извршеног уписа почетка намирења у регистар залоге тражи од суда одлука да се предмет заложног права прода на јавној продаји или по текућој цени када ствар има тржишну или берзанску цену. На основу наведених законских одредби извршни поверилац предлогом за извршење може тражити одузимање и предају ствари или продају предмета залоге и управо тако мора и гласити захтев у предлогу за извршење. У складу са тим је правилан и закључак првостепеног суда да извршни поверилац у конкретном случају није испунио и друге услове прописане овим законом, а пре свега из одредбе члана 37. Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, тако што није уписао у регистар залоге да је започео поступак намирења, што је управо и услов за судску продају предмета заложног права.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 4312/2017 од 09.10.2017. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник