Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ДОСТАВЉАЊЕ ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ И ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

Када извршни дужник покуша да пре подношења предлога за извршење испуни своју обавезу према извршном повериоцу, тражећи достављање диспозиције за плаћање, а пуномоћник извршног повериоца му не достави тражену диспозицију, извршни поверилац нема право на накнаду трошкова извршног поступка.


Из образложења:


Oсновано извршни дужник - Град Нови Сад - побија првостепено решење у делу у коме је одређено извршење ради наплате трошкова извршног поступка, наводећи да није имао могућност да исплату дугованих износа исплати пре подношења предлога за извршење, из разлога што се извршни поверилац није одазвао његовом позиву да достави диспозицију за плаћање. На наведену околност, извршни дужник је уз жалбу доставио допис, којим је позвао пуномоћника извршног повериоца да достави диспозицију за плаћање досуђених износа и ЈМБГ странке, а у случају подношења захтева за исплату досуђених износа на рачун пуномоћника извршног повериоца да достави оверену пуномоћ за пријем новца. Уз жалбу је достављен и извод из пријемне књиге - листа из чије садржине произлази да је допис предат од стране извршног дужника пошти истог дана када је и сачињен. Како из приложених доказа произлази да је извршни дужник покушао да пре предлога за извршење испуни своју обавезу према извршном повериоцу, с обзиром на то да се дописом обратио пуномоћнику извршног повериоца ради достављања диспозиције за плаћање, и како му пуномоћник извршног повериоца није доставио тражену диспозицију, основано се у жалби указује да извршни дужник није био у могућности да изврши своју обавезу из извршне исправе, да самим тим није дао повод за вођење извршног поступка, као и да није проузроковао трошкове извршног поступка.

 

Имајући у виду наведено, одлука о трошковима поступка је донета супротно одредби члана 34. став 1. ЗИО, који прописује да је извршни дужник дужан да извршном повериоцу накнади само оне трошкове који су били потребни ради вођења извршног поступка, што представља разлог који у овом делу спречава извршење у смислу одредбе члана 74. тачка 12. ЗИО. Из наведених разлога, побијано решење о извршењу је преиначено, тако што је предлог извршног повериоца за извршење одбијен за наплату трошкова извршног повериоца за састав предлога за извршење и трошкова извршног поступка пред јавним извршитељем, те је извршни поступак у том делу обустављен и укинуте су све спроведене радње.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду пословни број Гжи 830/20 од 04.11.2020. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник