Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕЊУ

 

Решење о извршењу се доставља таксеном обвезнику, а не пуномоћнику.

 

Из образложења:


Према стању у списима, побијано решење о извршењу таксеном обвезнику је достављено путем огласне табле. Таксени обвезник је путем пуномоћника, доставио првостепеном суду жалбу против наведеног решења.

 

Одредбом члана 40. Закона о судским таксама прописано је да ако физичко лице, као таксени обвезник, не плати таксу у року одређеном у члану 37. овог закона, суд у наредних пет дана доноси решење о извршењу у коме обавезује таксеног обвезника да у року од пет дана од дана пријема решења плати дуговану таксу и казнену таксу од 50% од висине таксе и у коме не одређује средство и предмет извршења, и решење о извршењу доставља извршитељу, а у спису забележава да је решење достављено извршитељу. Уз решење о извршењу суд прилаже и доказ о томе да је таксеном обвезнику достављен налог, односно опомена о плаћању таксе. Извршитељ доставља решење о извршењу таксеном обвезнику.

 

Дакле, за разлику од налога и опомене за плаћање судске таксе који се у складу са чл. 37 став 5 Закона о судским таксама достављају пуномоћнику странке уколико га у поступку има, решење о извршењу се у складу са цитираним чл. 40 став 1 доставља таксеном обвезнику. Из наведеног произилази да није постојала обавеза извршитеља да предметно решење о извршењу достави пуномоћнику обвезника адвокату Стеванић Николи већ само таксеном обвезнику што је и учинио достављањем путем огласне табле суда.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број ГжИ 136/19 од 22.05.2019. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник