Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ТРОШКОВИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА

 

Тужени није скривио трошкове извршног поступка ако измири дуг након достављања закључка извршитеља, уколико га тужилац није претходно опоменуо да своју обавезу изврши, те се достављање закључка извршитеља туженом сматра опомињањем туженог.


            Из образложења:


Основано се жалбом туженог истиче да је првостепени суд погрешно применио материјално право када је одлучивао о трошковима извршног поступка, те је закључак извршитеља одржао на снази за трошкове извршног поступка у износу од 10.602,00 динара. Наиме, првостепени суд није узео у обзир чињеницу да је тужени измирио свој дуг у целости пре него што је уопште примио Закључак извршитеља, а да није имао сазнања да је од стране тужиоца судском извршитељу поднет предлог за извршење и није био опоменут од стране тужиоца на извршење своје обавезе.

Из списа произилази да је у приговору извршног дужника, тужени изјавио да је током месеца фебруара и августа 2012. године извршио уплату свих дугованих износа на име потраживања по основу комуналних услуга за период јул 2011. године закључно са децембром 2011. године, и у прилогу приговора је приложио рачуне са потврдама о извршеним уплатама. Из списа произлази да тужилац није опоменуо извршног дужника да изврши своју обавезу пре него што је поднео предлог за извршење, па му самим тим није оставио могућност за плаћање обавезе у париционом року, односно пре утужења и проузроковања трошкова извршног поступка. Имајући у виду наведено, овај суд сматра да се, услед наведених околности, тек достављање Закључка извршитеља туженом сматра опомињањем туженог, као извршног дужника, да свој дуг измири у париционом року који је наведен у Закључку и који тече од дана достављања Закључка, па су неосновани жалбени наводи тужиоца да је тужени скривио плаћање трошкова поступка, јер је главни дуг платио након утужења, односо након подношења предлога за извршење.

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж.  586/2015 од 15.03.2016. године)

 

                                                Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник