Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ПРИВРЕМЕНА МЕРА

Сама чињеница да је тужени инвеститор, не указује на то да исти свесно предузима конкретне радње којима располаже својом имовином у циљу осујећења или знатног отежавања наплате потраживања тужилаца.


Из образложења:


Сама чињеница да је тужени инвеститор, не указује на то да исти свесно предузима конкретне радње којима располаже својом имовином у циљу осујећења или знатног отежавања наплате потраживања тужилаца. Не могу се прихватити наводи да постоји оправдана бојазан да ће тужени у току поступка отуђити и оптеретити некретнине, те постати инсолвентан, будући да је продаја некретнина саставни део редовног пословања туженог, те се исто не може сматрати радњама којима тужени у конкретном случају жели да осујети или онемогући остварење потраживања тужилаца. 

 

Овај суд сматра да би одређивањем тражене привремене мере на конкретној непокретности, тужени претрпео штету која се не може сматрати незнатном јер би у случају усвајања предлога тужилаца био онемогућен да се бави својом редовном делатношћу, остварује приходе и несметано послује (инвестирање изградње станова и продаја некретнина), док би штету евидентно трпела и трећа лица, која купују станове у оквиру редовног пословања туженог. Осим тога, не може се сматрати да је испуњен кумулативни услов за одређивање привремене мере који се огледа у одсуству штете која би привременом мером наступила за туженог, ако та околност није учињена вероватном, што тужиоци у конкретном случају нису учинили. Такође, потраживање тужилаца које треба да се обезбеди предложеном привременом мером свакако је несразмерно вредности некретнине на којој се предложена мера тражи, а тужиоци нису доказали да су рачуни туженог евентуално у блокади или да нема друге имовине из које би се њихово потраживање могло наплатити.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 14111/21 од 24.11.2021. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник