Сентенце кривично право > Процесно

ИЗОСТАНАК ОБРАЗЛОЖЕЊА ИЛИ ДЕЛИМИЧНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕСУДЕ (ЧЛАН 429 ЗКП)

 

Да би првостепена пресуда која је заснована на признању окривљеног, а које признање је поткрепљено и осталим вербалним и материјалним доказима изведеним током поступка, била испитана по жалби у погледу одлуке о кривичној санкцији, потребно је да садржи образложење чињеница на којима је заснована одлука о кривичној санкцији.

 

            Из образложења:

 

Bиши суд је укинуо првостепену пресуду јер није могао да испита одлуку о кривичној санкцији на коју је указано жалбом браниоца окривљеног. Након објављивања пресуде, суд није поучио окривљеног, нити је обавестио његовог браниоца, који се нису одрекли права на жалбу, да првостепена пресуда неће бити образложена, а с обзиром на оцену суда да је иста заснована на признању кривице окривљеног које испуњава претпоставке из чл. 88 ЗКП. 

 

У складу са чл. 429 ст.2 ЗКП у случају да странке након што их суд обавести да пресуда неће имати образложење, не захтевају одмах по објављивању пресуде да им се достави писмено израђена пресуда која садржи образложење, пресуда не мора бити образложена.

 

У складу са чл. 429. ст.3 ЗКП ако се пресуда заснива на признању окривљеног које испуњава претпоставке из чл. 88 ЗКП, суд ће донети пресуду која ће бити делимично образложена, што је и овде случај, а у образложењу одлуке којом се окривљени оглашава кривим, ће се навести и чињенице које је суд узео у обзир при одмеравању казне ( чл. 429 ст. 10 ЗКП ).

 

(Решење Вишег суда у  Новом Саду бр. Кж 1 64/2014 од 13.05.2014. године којим је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду бр. К 398/2013 од 20.02.2014. године)

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду