Сентенце кривично право > Процесно

ЗАКОНИТОСТ ПРЕДУЗЕТИХ РАДЊИ (ЧЛ. 604 ЗКП)

Ако је кривични поступак покренут оптужним предлогом оштећеног као тужиоца пре ступања на снагу "новог" ЗКП, значи да је оштећени стекао својство оштећеног као тужиоца по тада важећем - "старом" ЗКП.

 

             Из образложења:

 

Првостепени суд је неправилно применио одредбу чл. 499 ЗКП тако што је одбацио оптужни предлог оштећеног као тужиоца, не узимајући у обзир одредбу чл. 604 ЗКП, у којој стоји да ће се законитост радњи, предузетих пре почетка примене "новог" ЗКП ( Службени гласник РС бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13 ), оцењивати по одредбама "старог" ЗКП ( Службени гласник СРЈ бр. 70/01 и 68/02 и Службени гласник РС бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09, 72/09, 76/10 ). Дакле, оштећени, према одредби овог члана, у свим фазама кривичног поступка осим истраге има својство овлашћеног тужиоца, а које својство је стекао по ранијем ЗКП.

 

Виши суд је, због битне повреде одредаба кривичног поступка, укинуо решење Основног суда којим је одбачен као недозвољен оптужни предлог оштећеног као тужиоца. Побијаним решењем првостепени суд је повредио одредбу чл. 52 ЗКП у погледу постојања оптужбе овлашћеног тужиоца, јер се позвао на чл. 499 ЗКП ( Службени гласник РС бр. 72/11 и др. ), а који регулише оптужење у скраћеном  кривичном поступку, где стоји да се исти покреће на основу оптужног предлога овлашћеног јавног тужиоца или на основу приватне тужбе. Како је у конкретном случају кривични поступак покренут  дана 11.11.2011. године оптужним предлогом оштећеног као тужиоца, дакле пре ступања на снагу "новог" ЗКП ( Службени гласник РС бр. 72/11 и др. ), оштећени је стекао својство оштећеног као тужиоца по "старом " ЗКП тј. оном, који је важио до 01.10.2013. године.

 

 

(Решење Вишег суда у  Новом Саду бр. Кж 2 81/2014 од 21.05.2014. године којим је укинуто решење Основног суда у Новом Саду бр. К 3610/2013 од 14.02.2014. године)

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду