Сентенце кривично право > Процесно

НЕДОЗВОЉЕН ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ

Ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна затвора од осам година или тежа казна-окривљени мора имати браниоца од првог саслушања до правноснажног окончања кривичног поступка.

 

Врховни касациони суд је одбацио као недозвољен захтев за заштиту законитости изјављен од стране браниоца по службеној дужности окривљеног, а против правноснажне пресуде Вишег суда којом је окривљени оглашен кривим због извршења кривичног дела неовлашћено стављање у промет опојних дрога у продужењу и осуђен на казну затвора у трајању од 5 година.

Одредбом чл. 483 ст. 3 ЗКП прописано је да захтев за заштиту законитости окривљени може поднети искључиво преко браниоца.

Одредбом чл 74 тач. 2 прописана је обавезна одбрана и то да окривљени мора имати браниоца ако се поступак води због кривичног дела за које је прописана казна затвора од осам година или тежа казна-од првог саслушања, па до правноснажног окончања кривичног поступка. Дакле, одредбом чл. 74 ЗКП су таксативно набројане процесне ситуације и на тај начин јасно опредељено у којим ситуацијама окривљени мора имати браниоца и до када.

Како је бранилац који је бранио окривљеног по службеној дужности до правноснажног окончања кривичног поступка, сада поднео захтев за заштиту законитости, а кривични поступак се водио због кривичног дела за које је прописана казна затвора од 3 до 12 година, то овај бранилац не спада у круг лица која могу поднети овај ванредни правни лек.

 

                  (Решење ВКС бр. Кзз 548/2018 од 08.05.2018. године којим је одбачен као недозвољен захтев за заштиту законитости поднет против пресуде Вишег суда у Новом Саду бр. К 71/17 од 18.10.2017. године.)

 

                                                         Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду

                                                                         Аутор сентенце: Соња Бранков