Сентенце кривично право > Процесно

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ

Ако се решењем о исправци суштински мења одлука, исто мора бити укинуто јер у таквој ситуацији грешка није ни могла бити исправљена на тај начин.

          

Из образложења:

 

Решењем о исправци исправљено је решење Вишег суда тако што се на три места додаје испред прве речи "угрозили", реч "значајније". Како је у питању решење којим се изриче васпитна мера малолетном учиниоцу кривичног дела насилничко понашање из чл. 344 ст.2 у вези ст.1 КЗ, Апелациони суд је, као суд правног лека укинуо првобитно решење Вишег суда којим се изриче васпитна мера. Ово из разлога што је накнадним додавањем речи "значајније" у чињенични опис дела, као и на још неколико места у образложењу побијаног решења, у битном доведена у питање правна квалификација дела, као и стварна надлежност суда, јер прави дистинкцију између кривичног дела насилничко понашање и истородног прекршаја. Како је овде поступак дошао у фазу након изјављене жалбе на првостепено решење,  на наведено се од стране поступајућег судије у првом степену морало применити процесно средство предвиђено одредбом ЗКП, те се евентуално могла применити одредба чл. 443 ст.2 ЗКП и поново отворити главни претрес, а не донети решење о исправци.

 

                                                    (Решење Апелационог суда у Новом Саду посл.број Кжм 2-24/18 од 12.04.2018. године којим је укинуто решење Вишег суда у Новом Саду Км-68/17 од 05.02.2018. године.)

 

                                                         Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду

                                                                         Аутор сентенце: Соња Бранков