Сентенце кривично право > Процесно

ПРЕСУЂЕНА СТВАР (res iudicata)

 

Чињенични опис прекршаја који се односи на истог окривљеног, на исти животни догађај, који се догодио у исто време, на истом месту и извршен је истоветним радњама, искључује кривично гоњење јер је у питању res iudicata.

 

            Из образложења:

 

Виши суд је потврдио решење Основног суда којим је одбијена приватна кривична тужба због кривичног дела лака телесна повреда из чл. 122 ст. 1 КЗ, јер је првостепени суд правилно закључио да се ради о пресуђеној ствари.

 

Наиме, утврђено је, да је пред Прекшајним судом поступак против окривљеног већ правноснажно обустављен услед наступања застарелости кривичног гоњења. Како се чињенични опис прекршаја односи на истог окривљеног, на исти животни догађај, који се догодио у исто време, на истом месту и извршен је истоветним радњама, првостепени суд је, супротно жалбеним наводима, правилно закључио да се ради о пресуђеној ствари која искључује кривично гоњење, а на основу члана 503 ст.1 ЗКП.

 

Појам кривично дело у прописима (Устав, Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода, ЗКП и др.) који регулишу питање правне сигурности у казненом праву, треба тумачити не само као кривично дело, већ се односи и на одређене привредне преступе и прекршаје. У конкретном случају доношење било које друге одлуке од стране првостепеног суда, осим оне којом се приватна кривична тужба одбија, довело би до повреде једног од основних људских права и начела ne bis in idem.

 

(Решење Вишег суда у  Новом Саду бр. Кж 2 94/2014 од 15.04.2014. године којим је potvrđeno решење Основног суда у Новом Саду бр. К 250/2013 од 10.02.2014. године).

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду