Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

UBISTVO NA MAH I UBISTVO U PREKORAČENjU GRANICA NUŽNE ODBRANE

            U razgraničenju ova dva oblika ubistva potrebno je voditi računa o svim njihovim obeležjima, a naročito o tome da li se ubistvo javlja kao odbijanje protivpravnog napada, pri čemu je učinilac prekoračio granice nužne odbrane ili je ona pak rezultat afektivnog, impulsivnog, nekontrolisanog reagovanja na neskrivljeni napad ili teško vređanje.  

 

            Iz obrazloženja:

 

            Apelacioni sud je ukinuo prvostepenu presudu kojom je okrivljena osuđena zbog krivičnog dela ubistva na mah iz člana 115. KZ na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. U obrazloženju rešenja, Apelacioni sud navodi da nisu jasni pravni zaključci prvostepenog suda da je napad pokojnog oštećenog prestao pre momenta ubistva, jer je na osnovu nalaza i mišljenja veštaka neuropsihijatra, utvrđeno da je okrivljena bila u stanju jake razdraženosti u koje stanje je dovedena bez svoje krivice napadom od strane pokojnog oštećenog, kojom prilikom su joj nanete brojne povrede po telu i licu, a koje su takođe konstatovane od strane veštaka i prihvaćene od strane  prvostepenog suda. Zatim je prvostepeni sud prihvatio kao utvrđenu činjenicu da je pokojni oštećeni, nakon fizičkog napada na okrivljenu i njenu majku, krenuo iz sobe i zapretio da ide po sekiru i da će ih sve pobiti ( okrivljenu, njenu majku i očuha ). Obzirom da je utvrđeno da je ova pretnja bila ozbiljna i neposredna, jer je bila upućena okrivljenoj i njoj bliskim licima, kao i to da je okrivljena bila u stanju jake razdraženosti zbog privremenog duševnog poremećaja, nisu jasni razlozi i utvrđenje prvostepenog suda da je napad pokojnog oštećenog prestao.

 

            Istovremenost napada postoji i onda kada je napadač privremeno i za kratko vreme prekinuo napad, ako je izvesno da će nastaviti napad. Napad treba posmatrati kao celinu koja se ne mora kontinuirano sastojati od neprekidne radnje napada, jer u slučaju kada napad prestaje prestankom same radnje napada, činjenica da će napadač nastaviti sa radnjom napada ukazuje na to da napad neposredno predstoji.

 

            U teoriji i praksi se javlja problem razgraničenja obeležja krivičnog dela ubistva na mah (čl.115 KZ) od krivičnog dela ubistva u prekoračenju granica nužne odbrane (čl.113 KZ u vezi sa čl.19 stav 3 KZ), jer u oba slučaja postoji napad, a lišavanje života drugog lica se može vršiti u stanju jake razdraženosti. Ono o čemu treba voditi računa jesu obeležja ovih krivična dela, a naročito o tome da se kod ubistva u  prekoračenju granica nužne odbrane lišavanje života napadača javlja kao  odbijanje protivpravnog napada, pri čemu je učinilac prekoračio granice nužne odbrane i oštećenog lišio života, a to kod ubistva na mah nije slučaj. Kod ubistva na mah se lišenje života oštećenog lica javlja kao rezultat afektivnog, impulsivnog i nekontrolisanog reagovanja na neskrivljeni napad ili teško vređanje.

 

            U slučaju da se podudaraju obeležja ova dva krivična dela, moguća je pravna kvalifikacija samo jednog od njih, a nije moguće delo kvalifikovati kao ubistvo na mah u prekoračenju granica nužne odbrane, jer bi to značilo da se stanje jake razdraženosti dvostruko vrednuje. Ono što je takođe bitno je da se rešenje ovde ne može pronaći u načelu in dubio pro reo, već procenom celokupnog činjeničnog stanja. U zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja i dileme kako pravno kvalifikovati  krivično-pravne radnje okrivljene, treba imati u vidu da je sa aspekta kažnjivosti za učinioca povoljnija pravna kvalifikacija ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane, jer odredbe člana 19. stav 3. KZ daju mogućnost oslobađanja od kazne, dok je stanje bitno smanjene uračunljivosti samo osnov za ublažavanje kazne.

 

            ( Rešenje Apelacionog suda u  Novom Sadu br. Kž 1 904/2014 od 10.12.2014. godine kojim je ukinuta presuda Višeg suda u Novom Sadu br. K 218/2013 od 10.04.2014. godine ).

                                                                      autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu