Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

KRIVIČNO DELO NASILjE U PORODICI (čl. 194 st.1 KZ)

            Nejasno je na osnovu čega je prvostepeni sud izveo zaključak o nepostojanju dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo nasilje u porodici iz čl. 194 st.1 KZ upravo na način kako je to opisano u iskazu oštećene, jer je taj iskaz potpuno potkrepljen medicinskom dokumentacijom koja se nalazi u spisima predmeta, a koju prihvata i sam prvostepeni sud.

 

Iz obrazloženja:

 

            Viši sud je, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, ukinuo presudu Osnovnog suda K-2032/13 od 19.02.2014. godine i predmet vratio  na ponovno suđenje. Okrivljeni S.A. je oslobođen od optužbe da je dana 23.09.2012.godine oko 07,00 časova. u dvorištu, sposoban da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje, primenom nasilja ugrozio spokojstvo i telesni integritet oštećene-supruge S.S., na taj način što je prišao istoj dok se nalazila u dvorištu i udario je zatvorenom šakom u glavu, od čega je ista pala na zemlju i tada je nastavio da je udara nogom u predelu grudnog koša, usled čega je ista zadobila lake telesne povrede, pri čemu je bio svestan da je njegovo delo zabranjeno, čime bi izvršio krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. KZ.

 

             Prvostepeni sud u pobijanoj presudi navodi da je nelogično i neživotno da je oštećena hitnu pomoć pozvala tek 4 sata i 15 minuta nakon izvršenja krivičnog dela. Ovaj zaključak prvostepenog suda nije jasan, imajući u vidu da je oštećena objasnila razlog za svoje postupanje, odnosno da je tek kada je osetila bolove u glavi i mučninu odlučila da oko 11,00 časova pozove hitnu pomoć. Prema mišljenju Višeg suda, a suprotno stavu iznetom u prvostepenoj presudi, ovaj iskaz oštećene je potpuno životan i logičan.

 

              Pogrešan je i zaključak prvostepenog suda o starosti i poreklu povreda oštećene. Na osnovu iskaza veštaka sudske medicine datom na glavnom pretresu, a koji je prihvaćen od strane prvostepenog suda, utvrđeno je da ne postoje elementi na osnovu kojih bi bilo moguće procenjivati starost povreda oštećene u trenutku pregleda, ali da u medicinskoj dokumentaciji postoji navedena povreda odnosno krvni podliv i otok u levom čeono-temenom predelu oštećene, što znači da je bio vidljiv prilikom pregleda. U nalazu i mišljenju ovog veštaka navodi se da je prilikom pregleda oštećene konstatovano prisustvo povreda u vidu krvnog podliva dimenzija 3x2cm u predelu leve strane čela i nagnječenje mekih tkiva leve strane grudnog koša, navodeći pri tome da mehanizam opisan u iskazu oštećene, odnosno udarac pesnicom u predeo glave i udarac zamahnutom nogom u predeo glave i udarac zamahnutom nogom u predeo grudnog koša jeste podoban za nastanak povreda koje su opisane u medicinskoj dokumentaciji, dok se na osnovu lokalizacije i broja povreda može zaključiti da je povredno oruđe ili sredstvo najmanje dva puta kontaktiralo sa telom oštećene.

 

 

( Rešenje Višeg suda u Novom Sadu br. Kž1 87/14 od 24.06.2014. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br.K 2032/13 od 19.02.2014. godine )

 

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu