Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

KRIVIČNO DELO PREVARE (član 208 stav 1 KZ)

 

Subjektivni elemenat bića krivičnog dela prevare je namera za pribavljanje protivpravne imovinske koristi, koja kod okrivljenog mora postojati u vreme izvršenja dela, dakle u momentu kada je zaključen pravni posao.

 

                 Iz obrazloženja:

 

U konkretnom slučaju sačinjen je "revers" o ugovorenom pravnom poslu kupoprodaje vozila, gde je dogovoreno da će na ime cene vozila od 850 eura biti obavljeni radovi-kompenzacija, a da će se ostatak do dogovorene cene vozila isplatiti u gotovom novcu. Kako iz iskaza samog oštećenog proizilazi da je okrivljeni u više navrata dolazio kod njega radi dogovora oko izgradnje objekta iz navedene kompenzacije, te da je dao oštećenom iznos od 100 eura na ime kupoprodajne cene, a oštećeni je odlagao izvođenje radova, pogrešno prvostepeni sud zaključuje da okrivljeni ni jednog trenutka nije imao nameru da ispuni svoje obaveze opredeljene u ugovoru i da je svojim obećanjima držao oštećenog u zabludi, što pobijanu presudu čini nejasnom i nerazumljivom. Prvostepeni sud, dakle nije na nedvosmislen način utvrdio kod okrivljenog postojanje namere da izvrši krivično delo prevare i iz kojih dokaza ta namera proizilazi.

 

Prvostepena presuda je ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer je sud propustio da utvrdi sve odlučne činjenice od kojih zavisi postojanje krivičnog dela prevare iz čl. 208 st. 1 KZ-a, odnosno razlozi koji se navode u prvostepenoj presudi su nejasni i  neprihvatljivi.

 

 

(Rešenje Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 1 80/2014 od 13.05.2014. godine kojim je ukinuta presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 7/2013 od 24.01.2014. godine)

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu