Sentence građansko pravo > Parnični postupak

POSTUPAK LIKVIDACIJE I PARNIČNI POSTPAK

POSTUPAK LIKVIDACIJE I PARNIČNI POSTPAK

 

         Započeti postupak likvidacije nad tuženim ne sprečava vođenje parničnog postupaka protiv tuženog u likvidaciji.

 

Iz obrazloženja:

 

Pobijanim rešenjem određen je nastavak postupka.

 

Prema stanju u spisu, rešenjem prvostepenog suda od 17.12.2010. godine, utvrđen je prekid postupka, iz razloga što su nastupile pravne posledice otvaranja postupka likvidacije. Podneskom od 03.01.2013. godine tužilja je pozvala likvidacionog upravnika tuženog da preuzme postupak. Tuženi se u podnesku od 13.08.2013. godine  izjasnio da nisu ispunjene procesne pretpostavke da bi se izjasnio o predlogu za nastavak postupka. Podneskom od 12.09.2013. godine punomoćnik tužilje je predložio nastavak prekinutog postupka .

 

Odredbom člana  527 stav 1 Zakona o privrednim društvima ( SL. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) propisano je da pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.

 

Suprotno žalbenim navodima tuženog, prvostepeni sud je pobijano rešenje doneo pravilnom primenom člana 527 stav 1 Zakona o privrednim društvima. Shodno citiranom članu, postupak likvidacije ne sprečava vođenje parničnog postupka protiv društva u likvidaciji, zbog čega u konkretnom slučaju postoje uslovi da se prekinuti postupak nastavi, pri čemu nije od uticaja na  nastavak postupka, činjenica da li je tužilja u postupku  likvidacije prijavila potraživanje i da li je isto osporeno od strane likvidacionog upravnika.

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4433/2013 od 14.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                              Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu