Sentence građansko pravo > Parnični postupak

PREDLOG ZA NASTAVAK POSTUPKA

 

Stranka kojoj je odbačen predlog za nastavak postupka, nije prekludirana  u svom pravu da takav predlog ponovo podnese.

 

Iz obrazloženja:


Prema stanju u spisu predmeta predlagač je dana 30.07.2009. godine podneo predlog za deobu imovinske zajednice. Rešenjem prvostepenog suda poslovni je određen prekid postupka u ovoj pravnoj stvari, a predlagač je upućen na parnicu. Dana 04.03.2015. godine predlagač je putem punomoćnika tražio nastavak postupka, a prvostepeni sud je ovaj predlog odbacio iz razloga što ga predlagač nije dostavio u dovoljnom broju primeraka i što sudu nisu dostavljene prvostepena i drugostepena presuda na koje se predlagač u predlogu pozvao. Dana 18.08.2015. godine predlagač je podneo novi predlog za nastavak postupka, koji je prvostepeni sud pobijanim rešenjem odbacio smatrajući da je stvar pravosnažno presuđena.

 

Pogrešno prvostepeni sud smatra da se radi o presuđenoj stvari, a ovo iz razloga što nije meritorno odlučeno o zahtevu povodom koga se vodi postupak. Odluka suda o predlogu za nastavak postupka je procesna, a ne meritorna odluka, budući da se istom ne odlučuje o osnovanosti tužbenog zahteva, već se utvrđuje ispunjenost uslova za nastavak prekinutog postupka. Dakle, stranka kojoj je odbačen predlog za nastavak postupka, nije prekludirana  u svom pravu da takav predlog ponovo podnese.

 

Imajući u vidu navedeno, ovaj sud je našao da je pobijano rešenje zahvaćeno bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 7 ZPP-a, obzirom da je predlagaču donošenjem pobijanog rešenja onemogućeno da pred sudom raspravlja.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 1507/2016 od 29.11.2016. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik