Sentence građansko pravo > Parnični postupak

UREDNOST TUŽBE U KOJOJ NIJE OZNAČEN ZAKONSKI ZASTUPNIK TUŽENOG KOJI JE PRAVNO LICE

 

UREDNOST TUŽBE U KOJOJ NIJE OZNAČEN ZAKONSKI ZASTUPNIK TUŽENOG KOJI JE PRAVNO LICE

 

         Propust tužioca da u tužbi označi zakonskog zastupnika tuženog koji je  pravno lice nije razlog za odbačaja tužbe, jer se radi o nedostatku koji je otklonjiv.

 

Iz obrazloženja:

 

            Pobijanim rešenjem odbačena je tužba tužioca  K.Z. protiv tuženog A.D. "P." Čelarevo od 18.09.2013. godine kao nepotpuna.

 

            Prema stanju u spisu tužilac je dana 18.09.2013. godine putem svog punomoćnika, podneo tužbu protiv tuženog radi naknade štete zbog povrede na radu u iznosu od 700.000,00 dinara. Prvostepeni sud je pobijanim rešenjem odbacio tužbu nalazeći da je ista neuredna i da se po njoj ne može postupiti.

 

            Odredbom člana 98 stav 1 ZPP-a tužba, protivtužba, odgovor na tužbu i pravni lekovi podnose se u pisanom obliku (podnesci). Prema stavu 3 navedenog člana podnesci moraju da budu razumljivi, da sadrže sve ono što je potrebno da bi po njima moglo da se postupi, a naročito: označenje suda, ime i prezime, poslovno ime privrednog društva ili drugog subjekta, prebivalište ili boravište, odnosno sedište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaju, predmet spora, sadržinu izjave i potpis podnosioca.

 

            Prema članu 192 stav 1 ZPP-a tužba mora da sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev, dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice, vrednost predmeta spora, kao i druge podatke koje mora imati svaki podnesak (član 98).

 

            Tužba podneta u ovoj pravnoj stvari ne može se smatrati nerazumljivim podneskom, niti podneskom koji ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti (neuredan podnesak). Ovakva tužba podobna je za postupanje i raspravljanje, iako je tužilac propustio da u tužbi označi zakonskog zastupnika i sedište tuženog pravnog lica, navodeći u tužbi da je tuženi A.D. "P." Čelarevo. Naime, radi se o tuženom koji je pravno lice, a podaci o pravnom licu, uključujući i podatke o zastupniku pravnog lica se nalaze u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne subjekte i dostupni su svima. Imajući u vidu izneto, ovaj sud smatra da propust tužioca da u tužbi označi zakonskog zastupnika tuženog koji je  pravno lice, ne treba da dovede do odbačaja tužbe, jer se radi o nedostatku koji je otklonjiv, a po podnetoj tužbi se može postupiti.

 

 

            (Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž1. 135/2014 od 28.10.2014. godine)

 

                                     Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                      Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu