Sentence građansko pravo > Nasledno pravo

NEPOTPUN PREDLOG ZA SPROVOĐENjE OSTAVINSKOG POSTUPKA

 

         U situaciji kada je ostavinskom sudu dostavljen nepotpun predlog za sprovođenje ostavinskog postupka, sud je dužan da sam sastavi smrtovnicu u sudu, ili naredi da smrtovnicu sastavi sudski radnik van suda, ili da sastavljanje smrtovnice poveri matičaru.  

 

Iz obrazloženja:

 

           Pobijanim rešenjem odbačen je kao nepotpun predlog za sprovođenje ostavinskog postupka iza pokojnog D.D.

Iz sadržine spisa proizilazi da je podneskom od 16.7.2013. godine "SG banka" Srbija, AD Beograd, Odeljenje pravnih poslova predložio pokretanje ostavinskog postupka iza pokojnog D.D., i da je uz predlog priložio i MKU br. 104/2010 kao i Ugovor o gotovinskom kreditu br. 64-60379-0105-02-7 od 19.12.2006. godine kao i račun od 12.04.2013. godine. Sud je zakazao ročište za raspravljanje pasive zaostavštine pokojnog za 10.10.2013. godine sa početkom u 12,00 časova na koju raspravu je pozvao u izvodu iz MKU br. 104/2010 naznačenu suprugu pokojnog V.D. na adresi Temerin, ul. D.T. br.17. Na zakazano ročište V.D. nije pristupila, a na povratnici je naznačeno da se V.D. odselila. Sud je odbacio predlog za sprovođenje ostavinskog postupka kao nepotpun, primenom člana 30. ZVP-a i čl. 101 ZPP.

Odredbom člana 87. Zakona o vanparničnom postupku (objavljen u "Službenom glasniku SRS", br. 25/82 i 48/88 i u "Službenom glasniku RS", br. 85/2012) propisano je da u postupku za raspravljanje zaostavštine sud utvrđuje ko su naslednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima, legatarima i drugim licima.

Prema članu 92. stav 1. ZVP kad je neko lice umrlo ili je proglašeno za umrlo, matičar koji je nadležan da izvrši upis smrti u matičnu knjigu umrlih, dužan je da u roku od 30 dana po izvršenom upisu dostavi smrtovnicu ostavinskom sudu. Ako matičar nije u mogućnosti da pribavi podatke za sastavljanje smrtovnice, dostaviće smrtovnicu samo sa onim podacima kojima raspolaže i izneće razloge zbog kojih nije mogao smrtovnicu da potpuno sastavi i navešće podatke koji bi mogli poslužiti sudu za pronalaženje naslednika imovine umrlog. Ako je neko lice umrlo van teritorije opštine u kojoj je imalo prebivalište, odnosno boravište, matičar će ostavinskom sudu dostaviti samo izvod iz matične knjige umrlih, kao i podatke kojima raspolaže, a koji mogu poslužiti za sastavljanje smrtovnice.

 

            Prema članu 93. ZVP, smrtovnica se sastavlja na osnovu podataka dobijenih od srodnika umrlog, od lica sa kojima je umrli živeo, kao i od drugih lica koja mogu pružiti podatke koji se unose u smrtovnicu. Smrtovnica se sastavlja i u slučaju kad umrli nije ostavio nikakve imovine.

 

            Član 94. ZVP je u vreme donošenja ožalbenog rešenja predviđao sledeće: Ako je ostavinskom sudu dostavljena nepotpuna smrtovnica ili samo izvod iz matične knjige umrlih, sud će prema okolnostima sam sastaviti smrtovnicu u sudu, ili će narediti da smrtovnicu sastavi sudski radnik van suda, ili će sastavljanje smrtovnice poveriti matičaru. Sud može, kad je to celishodno, sam sastaviti smrtovnicu i kad je izvodom iz matične knjige umrlih ili drugom javnom ispravom dokazana smrt nekog lica ili njegovo proglašenje za umrlo.

 

            Imajući u vidu citirane odredbe zakona, kao i stanje u spisima predmeta, osnovano se žalbom osporava pravilnost pobijanog rešenja. U konkretnom slučaju nije bilo uslova za odbačaj predloga, već je sud morao postupiti u skladu sa navedenim odredbama ZVP-a i prema okolnostima sam sastaviti smrtovnicu u sudu, ili narediti da smrtovnicu sastavi sudski radnik van suda, ili sastavljanje smrtovnice poveriti matičaru, odnosno sam sastaviti smrtovnicu ako je to celishodno. U zavisnosti od podataka dobijenih prilikom sastavljanja smrtovnice o tome da li postoje ili ne postoje zakonski naslednici iza pokojnog D.D., zavisi dalji tok i ishod ostavinskog postupka, ali svakako nije bilo mesta odbačaju predloga.

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 4331/2013 od 15.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                             Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu