Sentence građansko pravo > Nasledno pravo

VISINA DUGOVA ZAOSTAVŠTINE

U postupku raspravljanja zaostavštine ne ispituje se i ne utvrđuje postojanje i visina dugova zaostavštine.


            Iz obrazloženja: 

Pobijanim rešenjem Osnovnog suda u Novom Sadu određeno je da zaostavštinu iza pok. Ž. B, biv. iz Beočina čini dug od 65.802,61 dinara na računu kod "Societe generale bank Srbija" AD Beograd, na ime ostavitelja (kao pasiva). Po pravnom osnovu zakonskog nasleđa na nasleđe iza ostavitelja pozvani su naslednici prvog naslednog reda i to: S. S, kći ostavitelja i Ž. B, sin ostavitelja. Na zaostavštini opisanoj u stavu 1 izreke rešenja po pravnom osnovu zakonskog nasleđivanja, za naslednike su oglašeni Ž. B, sin, u ½ dela i S. S, kći, u ½ dela.

 

Odredbom člana 222 Zakona o nasleđivanju propisano je da naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine.

 

Imajući u vidu stanje u spisima predmeta, kao i citiranu zakonsku odredbu, osnovano se žalbom ističe da je nije bilo mesta donošenju pobijanog rešenja, te je isto nezakonito. Naime, odredbama člana 1 stav 1 i 2 Zakona o nasleđivanju propisano je da se nasleđuje zaostavština i da zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti, te shodno tome, jasno proizlazi da zaostavštinu ne čine i obaveze ostavioca. Takođe, odredbom člana 122 Zakona o vanparničnom postupku određena je sadržina rešenja o nasleđivanju, a iz koje odredbe jasno proizilazi da isto ne sadrži dugovanje ostavioca. Nadalje, odredbom člana 222 Zakona o nasleđivanju jasno je ukazano da je potrebno da postoji nasleđe, odnosno zaostavština, da bi naslednici mogli da odgovaraju za dugove ostavioca. S obzirom na sve navedno, imajući u vidu da iz stanja u spisima proizilazi da iza ostavioca nije ostala imovina koja bi činila zaostavštinu, pogrešno je prvostepeni sud u izreku ožalbenog rešenja uneo dug ostavitelja, odnosno pogrešno je utvrdio da zaostavštinu iza pok. Živković Borislava, biv. iz Beočina čini dug od 65.802,61 dinara na računu broj 61 25958 106, kod "Societe generale bank Srbija" AD Beograd, na ime ostavitelja (kao pasiva), budući da se u postupku raspravljanja zaostavštine ne ispituje i ne utvrđuje postojanje i visina dugova zaostavštine. 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 3732/18 od 07.10.2020. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik