Sentence građansko pravo > Nasledno pravo

NAKNADNO PRONAĐENA IMOVINA

 

        Naknadno pronađena imovina shodno odredbi člana 128 ZVP-a raspodeljuje se licima koja su ranije donetim rešenjem o nasleđivanju oglašena za naslednike.  U situaciji kada je lice koje je ranije donetim rešenjem o nasleđivanju oglašeno za naslednika preminulo, naknadno pronađena imovina  ulazi u njegovu zaostavštinu i raspodeljuje je njegovim naslednicima.

           

Iz obrazloženja:

 

            Prema stanju u spisu, pokojni V.D. je preminuo dana 28.06.1985. godine. Rešenjem o nasleđivanju Opštinskog suda u Novom Sadu poslovni broj O. 2100/85 od 25.12.1985. godine za naslednika na zaostavštini pokojnog V.D. oglašena je njegova supruga M.D., kao jedina naslednica. Podneskom od 23.08.2013. godine J.Ž., koja je u ranije vođenom ostavinskom postupku iza pokojnog V.D. vođena kao zakonski naslednik, podnela je molbu za ponovno pokretanje ostavinskog postupka iza pokojnog V.D., jer mu je naknadno vraćena u posed njiva na Ratnom ostrvu. U ponovo pokrenutom postupku radi raspravljanja naknadno pronađene imovine sud je izvešten da je supruga ostavioca M.D. preminula. Za naslednike na naknadno pronađenoj imovine su oglašeni zakonski naslednici pokojne M.D., a to su B.M., V.M. i Đ.M.

 

            Suprotno žalbenim navodima predlagača J.Ž., pravilno je prvostepeni sud pozvao na nasleđe zakonske naslednike pokojne M.D.

 

            Odredbom čl. 128, stav 1 ZVP propisano je da ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju ili rešenja o legatu pronađe imovina, za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini, sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju.

 

            U konkretnom slučaju naknadno pronađena imovina pokojnog V.D., prema odredbi čl. 128 ZVP trebala bi biti raspoređena na osnovu ranije donetog rešenja o nasleđivanju Opštinskog suda u Novom Sadu poslovni broj O. 2100/85 od 25.12.1985. godine, odnosno istu bi trebala da nasledi pokojna M.D.. Činjenica da je ona preminula nakon raspravljanja naknadno pronađene imovine nije od značaja, imajući u vidu da Zakon o nasleđivanju („Službeni glasnik SRS“ br. 52/74 od 30.12.1974. godine) koji je važio u momentu smrti pokojnog V.D., u čl. 125, stav 1 predviđa da naslednik može biti samo lice koje je u životu u trenutku otvaranja nasleđa. Kako je odredbom čl. 123, stav 1 istog Zakona propisano da se smrću lica otvara njegovo nasleđe, pokojna M.D. je u momentu smrti pokojnog V.D. bila u životu, a samim tim je bila i podobna da nasledi njegovu celokupnu imovinu, uključujući i onu naknadno pronađenu. Navedeno potvrđuje i to što bi, da su predmetne njive bile pronađene u momentu smrti pokojnog V.D., iste bile predmet ostavinskog postupka poslovni broj O. 2100/85, samim tim bi se o njima odlučivalo rešenjem o nasleđivanju, i njima bi raspolagala pokojna M.D.

 

Imajući u vidu navedeno, pravilno je prvostepeni sud našao da ova, naknadno pronađena imovina, predstavlja zaostavštinu pokojne M.D., i da se ista ima raspodeliti među njenim zakonskim naslednicima, shodno datim nasledničkim izjavama.

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 2970/2014 od 14.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                              Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu