Сентенце грађанско право > Стварно право

СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ И ПРИВРЕМЕНА МЕРА

У поступку ради сметања државине, истоветност тужбеног захтева и предложене привремене мере није сметња да се мера одреди.

           

Из образложења:

 

Првостепени суд је одбио предлог за одређивање привремене мере са образложењем да би се усвајањем исте исцрпио тужбени захтев. Међутим, овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити. Наиме, опште правило да је недопуштена привремена мера идентичне садржине са тужбеним захтевом, има изузетке и не примењује се када се тужбени захтев односи на заштиту државине. Дакле, у поступку ради сметања државине, истоветност тужбеног захтева и предложене мере није сметња да се мера одреди. Полазећи од погрешног става да у поступцима који се односе на сметање државине, није дозвољено одређивање привремене мере која је по садржини идентична постављеном тужбеном захтеву, првостепени суд је пропустио да цени услове за одређивање привремене мере за обезбеђење неновчаног потраживања прописане чланом 449. став 3. ЗПП (вероватност постојања потраживања и вероватност опасности по потраживање) и да о томе да разлоге у својој одлуци, стога је побијана одлука и у том делу донета уз битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 374 ст. 2 тач 12 ЗПП. Имајући у виду напред наведено, побијано решење се услед наведених недостатака не може испитати са становишта правилне примене материјалног права, те се исто има укинути.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 5354/22 од 07.06.2022. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник