Сентенце грађанско право > Стварно право

ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ У СПОРУ ЗА СМЕТАЊЕ ДРЖАВИНЕ

 

Тужбени захтев у спору за сметање државине мора да садржи или захтев за успостављање пређашњег стања (ако је у питању одузимање државине) или забрану даљег узнемиравања државине (ако је у питању само узнемиравање државине) или и једно и друго.

 

            Из образложња:

 

Правилно првостепени суд налази да је тужбени захтев тужиоца неоснован и из разлога што из тако постављеног тужбеног захтева не произлази коју државинску заштиту тужилац захтева, односно државинску заштиту чега, већ се тужбеним захтевом само наводи на који начин је извршено сметање, те да није утемељен ни захтев да се тужени убудуће уздрже од даљег сметања на тај или било који други начин из разлога које првостепени суд наводи у побијаној одлуци, а које разлоге прихвата и овај суд.

            Осим тога, из садржине одредбе члана 79 ЗОСПО произилази да тужбени захтев у спору за сметање државине мора да садржи или захтев за успостављање пређашњег стања (ако је у питању одузимање државине) или забрану даљег узнемиравања државине (ако је у питању само узнемиравање државине) или и једно и друго. Дакле, тужбом за сметање државине не може се тражити само утврђење чина сметања, јер тужба за сметање државине није тужба за утврђење, већ кондемнаторна тужба. Према томе, када се не може наредити успостава пређашњег поседовног стања или изрећи забрана будућег сметања, онда се тужбени захтев одбија, те се не може утврдити да је почињено сметање, јер је то само један од правних претпоставки за оцену основаности захтева за успоставу пређашњег поседовног стања или за оцену основаности захтева за забрану даљег узнемиравања државине.

            Такође, треба указати и на чињеницу да приликом одлучивања о тужбеном захтеву за сметање државине суд води рачуна и о могућности успостављања пређашњег стања државине. У том смислу тужбени захтев може бити одбијен ако успостављање пређашњег стања није могуће због стварних или правних разлога. Међутим, у ситуацијама када је сметање отклоњено пре завршетка расправе, допуштен је тужбени захтев без захтева за повраћај у пређашње стање, ако тужилац има и даље оправдани интерес за утврђивање сметњи због постојања опасности да се исте сметње у будућности  понове. Сходно напред изнетом, тужилац није доказао ни правни интерес за подношење тужбе са тужбеним захтевом без захтева за реституцију, те је његов захтев и у том смислу неоснован, јер суд  у споровима због сметање државине мора водити рачуна и о општем правилу по коме су грађанска права призната субјектима да их користе, али не и да их злоупотребљавају.

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж.  73/2016 од 23.02.2016. године)

 

                                                            Аутор: Невена Максимовић, самостални саветник