Сентенце грађанско право > Ванпарнични поступак

ВРАЋАЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ

Предлагач, као лице које је у потпуности лишено пословне способности, не може лично да ангажује пуномоћника за покретање поступка враћања пословне способности. 


Из образложења:


Побијаним решењем одбачен је предлог предлагача ради покретања поступка враћања пословне способности, поднет путем пуномоћника адвоката, кога је предлагач лично ангажовао. Разматрајући основаност жалбених навода, овај суд је пошао од тога да је парнична способност странке процесна претпоставка за вођење поступка. Парнично способну странку заступа пуномоћник кога је странка одредила, а када парнично неспособна странка ангажује адвоката, такво заступање није правилно, у смислу Закона о парничном поступку, који се у конкретном има сходно применити. Стога, учесника у поступку који нема процесну способност заступа његов законски заступник, у овом случају старатељ. Предлагач је за подношење предметног предлога лично ангажовао пуномоћника адвоката, који је предлог ради покретања поступка враћања пословне способности поднео у његово име и за његов рачун. Међутим, то у конкретном случају није правно могуће, јер је у питању пословно неспособно лице (лице које је по правноснажној судској одлуци и даље потпуно лишено пословне способности, због процене да услед болести / сметњи у психофизичком развоју није способно за нормално расуђивање, те да из тог разлога није у стању да се само стара о себи и о заштити својих права и интереса), чија изјава воље није правно релевантна, односно као такво не може ангажовати пуномоћника, већ је то могло да учини једино процесно способно лице, у ванпарничном поступку законски заступник, односно у овом случају старатељ, како то проистиче из одговарајућих законских одредаба на које се првостепени суд правилно позвао, а које се сходно примењују и у овом, ванпарничном поступку. Имајући у виду наведено, предлагач, као лице које је у потпуности лишено пословне способности, није могао да ангажује пупомоћника за покретање овог поступка, што његов предлог чини недопуштеним, како то правилно налази и првостепени суд.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 1170/22 од 17.02.2022. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник