Сентенце грађанско право > Ванпарнични поступак

СУДСКИ ДЕПОЗИТ

 

Захтев за исплату износа депонованог у судски депозит може потраживати само у ванпарничном поступку у коме је донето решење о депоновању тог износа, а не и у парничном поступку из кога проистиче потраживање странке.


            Из образложења:


Решењем Основног суда у Новом Саду одбијен је захтев адвоката Б. Р. да овај суд у парничном предмету наложи исплату износа од 305.780,15 динара из судског депозита на његов рачун, а који износ је у другом предмету - ради уплате у судски депозит пословни број Р3 хх/16 положен у корист противника предлагача Л. Г.

 

Имајући у виду да из стања у спису произлази да је овде тужена В. Г. у корист тужиоца Л. Г. у ванпарничном поступку који је вођен пред Основним судом у Новом Саду под пословним бројем Р3 хх/16 уплатила у судски депозит укупан износ од 305.780,15 динара, а на име потраживања тужиоца на име главног дуга и трошкова предметног парничног поступка, овај суд налази да је првостепени суд правилно закључио да адвокат Б. Р. није активно легитимисан да потражује исплату наведеног износа, већ је исплату могао да тражи само тужилац, и то да се наведени износ исплати на његов рачун или на рачун његовог пуномоћника, адвоката Бранимира Радовановића.

 

Такође, овај суд налази да се захтев за исплату износа депонованог у судски депозит може потраживати само у ванпарничном поступку у коме је донето решење о депоновању тог износа, а не и у парничном поступку из кога проистиче потраживање странке, будући да је чланом 218 став 1 тачка 3 Закона о ванпарничном поступку прописано да се предмети примљени у судски депозит издају на основу решења суда који је одредио пријем.

 

(Пресуда Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 1390/17 од 18.02.2019. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник