Сентенце грађанско право > Ванпарнични поступак

УПЛАТА У СУДСКИ ДЕПОЗИТ

Одлука у поступку уплате у депозит се доноси на основу навода предлога, у коме мора бити садржан разлог уплате, мора бити означено у чију корист се врши уплата, те под којим условима се може извршити исплата тих средстава, док су сва остала питања произашла из правног односа учесника предмет другог одговарајућег поступка.

 

Из образложења:


Предлагач је у предлогу навео да жели да поднесе тужбу Основном суду у Новом Саду ради поништаја наведеног купопродајног уговора због повреде права прече куповине, сходно одредби члана 10. Закона о промету непокретности, те је приложио наведени купопродајни уговор. Првостепени суд је погрешно применио материјално право када је нашао да нису испуњени услови за уплату у судски депозит, притом се упуштајући у испитивање основаности захтева којим се тражи поништај уговора о купопродаји, иако се у поступку уплате у судски депозит одлучује искључиво о депоновању понуђеног износа, док су сва остала питања произашла из правног односа учесника предмет другог одговарајућег поступка, при чему поступак уплате у депозит и одлука у овом поступку не могу да прејудицирају решење односа међу учесницима у том другом поступку, те дозвољавање уплате у судски депозит за противника предлагача не може да има било какве штетне последице.

 

У случају када се уплата у депозит тражи ради подношења тужбе из члана 10. Закона о промету непокретности, којом се тражи поништај купопродајног уговора чији предмет је пољопривредно земљиште, ова уплата сходно наведеној одредби представља услов за подношење тужбе, те је потребно дозволити уплату у депозит, посебно имајући у виду да се право на тужбу губи истеком преклузивних рокова наведених у тој одредби. При томе је довољно да предлагач уз предлог за уплату у судски депозит достави уговор који је предмет поништаја, те да искаже вољу да поднесе тужбу за поништај тог уговора.

 

Стога се одлука у поступку уплате у депозит доноси на основу навода предлога, у коме мора бити садржан разлог уплате, мора бити означено у чију корист се врши уплата, те под којим условима се може извршити исплата тих средстава, у смислу одредаба члана 213. и 216. ЗВП-а, што је у конкретном случају и испуњено. Из наведених разлога овај суд је побијано решење преиначио те дозволио уплату наведеног износа у судски депозит.

 

           (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 5356/22 од 09.06.2022. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник