Сентенце грађанско право > Наследно право

ВИСИНА ДУГОВА ЗАОСТАВШТИНЕ

У поступку расправљања заоставштине не испитује се и не утврђује постојање и висина дугова заоставштине.


            Из образложења: 

Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду одређено је да заоставштину иза пок. Ж. Б, бив. из Беочина чини дуг од 65.802,61 динара на рачуну код "Societe generale bank Srbija" АД Београд, на име оставитеља (као пасива). По правном основу законског наслеђа на наслеђе иза оставитеља позвани су наследници првог наследног реда и то: С. С, кћи оставитеља и Ж. Б, син оставитеља. На заоставштини описаној у ставу 1 изреке решења по правном основу законског наслеђивања, за наследнике су оглашени Ж. Б, син, у ½ дела и С. С, кћи, у ½ дела.

 

Одредбом члана 222 Закона о наслеђивању прописано је да наследник одговара за оставиочеве дугове до висине вредности наслеђене имовине.

 

Имајући у виду стање у списима предмета, као и цитирану законску одредбу, основано се жалбом истиче да је није било места доношењу побијаног решења, те је исто незаконито. Наиме, одредбама члана 1 став 1 и 2 Закона о наслеђивању прописано је да се наслеђује заоставштина и да заоставштину чине сва наслеђивању подобна права која су оставиоцу припадала у тренутку смрти, те сходно томе, јасно произлази да заоставштину не чине и обавезе оставиоца. Такође, одредбом члана 122 Закона о ванпарничном поступку одређена је садржина решења о наслеђивању, а из које одредбе јасно произилази да исто не садржи дуговање оставиоца. Надаље, одредбом члана 222 Закона о наслеђивању јасно је указано да је потребно да постоји наслеђе, односно заоставштина, да би наследници могли да одговарају за дугове оставиоца. С обзиром на све наведно, имајући у виду да из стања у списима произилази да иза оставиоца није остала имовина која би чинила заоставштину, погрешно је првостепени суд у изреку ожалбеног решења унео дуг оставитеља, односно погрешно је утврдио да заоставштину иза пок. Живковић Борислава, бив. из Беочина чини дуг од 65.802,61 динара на рачуну број 61 25958 106, код "Societe generale bank Srbija" АД Београд, на име оставитеља (као пасива), будући да се у поступку расправљања заоставштине не испитује и не утврђује постојање и висина дугова заоставштине. 

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 3732/18 од 07.10.2020. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник