Sentence građansko pravo > Stvarno pravo

TUŽBENI ZAHTEV U SPORU ZA SMETANjE DRŽAVINE

 

Tužbeni zahtev u sporu za smetanje državine mora da sadrži ili zahtev za uspostavljanje pređašnjeg stanja (ako je u pitanju oduzimanje državine) ili zabranu daljeg uznemiravanja državine (ako je u pitanju samo uznemiravanje državine) ili i jedno i drugo.

 

            Iz obrazložnja:

 

Pravilno prvostepeni sud nalazi da je tužbeni zahtev tužioca neosnovan i iz razloga što iz tako postavljenog tužbenog zahteva ne proizlazi koju državinsku zaštitu tužilac zahteva, odnosno državinsku zaštitu čega, već se tužbenim zahtevom samo navodi na koji način je izvršeno smetanje, te da nije utemeljen ni zahtev da se tuženi ubuduće uzdrže od daljeg smetanja na taj ili bilo koji drugi način iz razloga koje prvostepeni sud navodi u pobijanoj odluci, a koje razloge prihvata i ovaj sud.

            Osim toga, iz sadržine odredbe člana 79 ZOSPO proizilazi da tužbeni zahtev u sporu za smetanje državine mora da sadrži ili zahtev za uspostavljanje pređašnjeg stanja (ako je u pitanju oduzimanje državine) ili zabranu daljeg uznemiravanja državine (ako je u pitanju samo uznemiravanje državine) ili i jedno i drugo. Dakle, tužbom za smetanje državine ne može se tražiti samo utvrđenje čina smetanja, jer tužba za smetanje državine nije tužba za utvrđenje, već kondemnatorna tužba. Prema tome, kada se ne može narediti uspostava pređašnjeg posedovnog stanja ili izreći zabrana budućeg smetanja, onda se tužbeni zahtev odbija, te se ne može utvrditi da je počinjeno smetanje, jer je to samo jedan od pravnih pretpostavki za ocenu osnovanosti zahteva za uspostavu pređašnjeg posedovnog stanja ili za ocenu osnovanosti zahteva za zabranu daljeg uznemiravanja državine.

            Takođe, treba ukazati i na činjenicu da prilikom odlučivanja o tužbenom zahtevu za smetanje državine sud vodi računa i o mogućnosti uspostavljanja pređašnjeg stanja državine. U tom smislu tužbeni zahtev može biti odbijen ako uspostavljanje pređašnjeg stanja nije moguće zbog stvarnih ili pravnih razloga. Međutim, u situacijama kada je smetanje otklonjeno pre završetka rasprave, dopušten je tužbeni zahtev bez zahteva za povraćaj u pređašnje stanje, ako tužilac ima i dalje opravdani interes za utvrđivanje smetnji zbog postojanja opasnosti da se iste smetnje u budućnosti  ponove. Shodno napred iznetom, tužilac nije dokazao ni pravni interes za podnošenje tužbe sa tužbenim zahtevom bez zahteva za restituciju, te je njegov zahtev i u tom smislu neosnovan, jer sud  u sporovima zbog smetanje državine mora voditi računa i o opštem pravilu po kome su građanska prava priznata subjektima da ih koriste, ali ne i da ih zloupotrebljavaju.

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž.  73/2016 od 23.02.2016. godine)

 

                                                            Autor: Nevena Maksimović, samostalni savetnik