Сентенце грађанско право > Радно право

СУД ЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ОДЛУЧУЈЕ О ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ ЗА УПЛАТУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

 

У надлежности основног суда је да одлучује о тужбеном захтеву за уплату пореза и доприноса, јер је реч о споровима о правима и обавезама и одговорностима из радног односа.

 

            Из образложења:

 

Уплата доприноса за обавезно социјано осигурање је законска обавеза послодавца која се ни у ком случају, па ни у случају споразума између послодавца и запосленог, не може пренети на запосленог. Послодавац је обвезник доприноса и обвезник обрачунавања, односно плаћања доприноса из основице и на основицу за запослене, те је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове, по прописима који важе у моменту исплате тих примања. Из тог разлога су доприноси које је послодавац у обавези да обрачуна и уплати у своје име, а у корист запосленог, саставни део зараде, због чега их и Закон о раду дефинише као "доприносе који се плаћају из зараде". Дефинишући доприносе као интегрални део зараде, који се мора истовремено уплатити кад и зарада, односно накнада зараде, Закон о раду доприносе сврстава у категорију права запослених из радног односа, у смислу одредаба члана 60 став 4 Устава Републике Србије и члана 12 став 1 Закона о раду, које, између осталог, као једно од основних права запослених гарантују и право на одговарајућу зараду. Имајући даље у виду да је одредбом члана 22 став 3 Закона о уређењу судова прописано да основни суд у првом степену, између осталог, суди и у споровима о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, произлази да је основни суд надлежан да поступа и у случајевима када је предмет спора (тужбеног захтева) искључиво обавезивање послодавца на уплату неуплаћених доприноса за обавезно социјално осигурање.

 

Дакле, у надлежности основног суда је да одлучује о тужбеном захтеву за уплату пореза и доприноса, јер је реч о споровима о правима и обавезама и одговорностима из радног односа.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж1. 25/2016 од 23.02.2016. године)

 

                        Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник