Сентенце грађанско право > Радно право

РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ КАО ШТЕТНА РАДЊА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

Узбуњивач може да истакне навод да појединачни акт послодавца, конкретно решење о отказу уговора о раду, представља штетну радњу у вези са узбуњивањем само у тужби за оцену законитости тог акта и у том посебном поступку суд оцењује основаност навода да појединачни акт послодавца представља штетну радњу у вези са узбуњивањем у складу са одредбама Закона о заштити узбуњивача. Законом је искључена двострука или паралелна надлежност у случају отказа уговора о раду или друге одлуке о појединачним правима, која припадају узбуњивачу по радноправним или другим посебним прописима.

           

 Из образложења:

 

Применом одредбе члана 294. став 1. тачака 6. ЗПП суд је одбацио тужбу тужилаца у делу у којем је тражено да се утврди да је тужени предузео штетну радњу према тужиоцима на тај начин што је донео решења о отказу уговора о раду. Наиме, када узбуњивач тврди да му је појединачним актом послодавца повређено право прописано чланом 5. Закона о заштити узбуњивача, заштиту свог права може да оствари у посебном поступку на начин који је прописан цитираном одредбом члана 27. овог закона. Узбуњивач може да истакне навод да појединачни акт послодавца, конкретно решење о отказу уговора о раду, представља штетну радњу у вези са узбуњивањем само у тужби за оцену законитости тог акта и у том посебном поступку суд оцењује основаност навода да појединачни акт послодавца представља штетну радњу у вези са узбуњивањем у складу са одредбама Закона о заштити узбуњивача. Законом је искључена двострука или паралелна надлежност у случају отказа уговора о раду или друге одлуке о појединачним правима, која припадају узбуњивачу по радноправним или другим посебним прописима. Истоветан закључак изнео је и Врховни касациони суд у одлуци Рев2.Уз.5/17 од 07.03.2018. године. У конкретном случају тужиоци су у поступку пред Основним судом у Новом Саду поставили тужбени захтев за оцену законитости решења о отказу уговора о раду, а у истом поступку је донета и пресуда, која је постала правноснажна, а којом су наведена решења поништена као незаконта, уз оцену суда да предметна решења представљају штетну радњу у вези са узбуњивањем. Имајући у виду наведено, не постоји процесна могућност да суд и у овом поступку утврђује да решења о отказу уговора о раду представљају штетну радњу у вези са узбуњивањем, нити тужиоци имају правни интерес да суд одлучује о њиховом тужбеном захтеву у овом делу, а који је био предмет расправљања пред надлежним основним судом, који је у предмету донео правноснажну пресуду.

 

           (Пресуда Вишег суда у Новом Саду, пословни број Пуз 4/19 од 11.20.2022. године, потврђена пресудом Апелационог суда посл. бр. Гж уз 1/23 од 25.01.2023. године)

                        Сентенцу саставио Никола Петровић, судија Вишег суда у Новом Саду