Сентенце грађанско право > Земљишно-књижни поступак

ПОНАВЉАЊЕ ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАНОГ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНОГ ПОСТУПКА

 

         Одредбе Закона о земљишним књигама које се као "lex specialis" примењују у земљишнокњижним поступцима, не предвиђају могућност понављања правноснажно окончаног поступка.

 

Из образложења:

 

Ожалбеним решењем одбијен је предлог предлагача за понављање поступка и одређено је брисање ивичне белешке у зкњ.ул.бр. 10320 и 974 к.о. Бачки Петровац.

 

Из стања у списима произилази да је поступак у овој правној ствари правоснажно окончан дана 06.06.2012. године доношењем другостепеног решења Вишег суда у Новом Саду посл.бр. Гж. 6919/10 од 06.06.2012. године, којим је жалба предлагача одбијена и решење Основног суда у Новом Саду, Судска јединица у Бачком Петровцу, посл.бр. Дн. 200/2009 кон 334/2009 кон 363/2009 кон 363/2009 од 09.06.2010. године, потврђено. Предлагача је поднеском од 07.01.2013. године предложио да првостепени суд понови поступак, у скалду са чланом 426.ст.1 т.10 ЗПП.

 

            Према правном правилу параграфа 136. став 1. Закона о земљишним књигама ("Службене новине Краљевине Југославије", бр. 146 - LIII (од 1. јула 1930.године, "Службене новине Краљевине Југославије", бр. 281 - XC (од 1. децембра 1931.год), а која се на конкретан случај примењују на основу Закона о неважности правних прописа донетих пре 06.04.1941. године и за време непријатељске окупације, прописано је да услед претставке сам земљишнокњижни суд не може преиначити своје земљишнокњижне одлуке, већ је против њих допуштен једино правни лек рекурса. Параграф 140. Закона предвиђа да ако суд другога степена одбије рекурс онда даљем рекурсу нема места, а ако такав рекурс ипак буде поднет, онда ће га одбацити суд првога степена.

 

            Одредбе Закона о земљишним књигама које се као "lex specialis" примењују у земљишнокњижним поступцима, не предвиђају могућност понављања правноснажно окончаног поступка. Стога је првостепени суд морао одбацити предлог за понављање поступка, без упуштања у његову основаност. Међутим, како су правне последице одбачаја и одбијања у овом случају исте, побијана одлука је потврђена.

 

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж. 3921/2013 од 22.10.2014. године)

 

                                 Аутор сентенце: Милица Докић, виши судијски сарадник

                                      Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду