Sentence građansko pravo > Zemljišno-knjižni postupak

PONAVLjANjE PRAVOSNAŽNO OKONČANOG ZEMLjIŠNOKNjIŽNOG POSTUPKA

 

         Odredbe Zakona o zemljišnim knjigama koje se kao "lex specialis" primenjuju u zemljišnoknjižnim postupcima, ne predviđaju mogućnost ponavljanja pravnosnažno okončanog postupka.

 

Iz obrazloženja:

 

Ožalbenim rešenjem odbijen je predlog predlagača za ponavljanje postupka i određeno je brisanje ivične beleške u zknj.ul.br. 10320 i 974 k.o. Bački Petrovac.

 

Iz stanja u spisima proizilazi da je postupak u ovoj pravnoj stvari pravosnažno okončan dana 06.06.2012. godine donošenjem drugostepenog rešenja Višeg suda u Novom Sadu posl.br. Gž. 6919/10 od 06.06.2012. godine, kojim je žalba predlagača odbijena i rešenje Osnovnog suda u Novom Sadu, Sudska jedinica u Bačkom Petrovcu, posl.br. Dn. 200/2009 kon 334/2009 kon 363/2009 kon 363/2009 od 09.06.2010. godine, potvrđeno. Predlagača je podneskom od 07.01.2013. godine predložio da prvostepeni sud ponovi postupak, u skaldu sa članom 426.st.1 t.10 ZPP.

 

            Prema pravnom pravilu paragrafa 136. stav 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Kraljevine Jugoslavije", br. 146 - LIII (od 1. jula 1930.godine, "Službene novine Kraljevine Jugoslavije", br. 281 - XC (od 1. decembra 1931.god), a koja se na konkretan slučaj primenjuju na osnovu Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 06.04.1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije, propisano je da usled pretstavke sam zemljišnoknjižni sud ne može preinačiti svoje zemljišnoknjižne odluke, već je protiv njih dopušten jedino pravni lek rekursa. Paragraf 140. Zakona predviđa da ako sud drugoga stepena odbije rekurs onda daljem rekursu nema mesta, a ako takav rekurs ipak bude podnet, onda će ga odbaciti sud prvoga stepena.

 

            Odredbe Zakona o zemljišnim knjigama koje se kao "lex specialis" primenjuju u zemljišnoknjižnim postupcima, ne predviđaju mogućnost ponavljanja pravnosnažno okončanog postupka. Stoga je prvostepeni sud morao odbaciti predlog za ponavljanje postupka, bez upuštanja u njegovu osnovanost. Međutim, kako su pravne posledice odbačaja i odbijanja u ovom slučaju iste, pobijana odluka je potvrđena.

 

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž. 3921/2013 od 22.10.2014. godine)

 

                                 Autor sentence: Milica Dokić, viši sudijski saradnik

                                      Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu