Сентенце грађанско право > Породично право

ЗАХТЕВ ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕТЕТА

Хашка конвенција инсистира на успостављању ранијег фактичког стања које је постојало пре противправног одвођења или задржавања детета и његово враћање у место његовог "уобичајеног боравка". Основном циљу Хашке конвенције супротстављена је заштита "најбољег интереса детета", који се цени у сваком појединачном случају.


 

Из образложења:

 

Основни циљ Хашке конвенције је да обезбеди хитан повратак деце која су незаконито одведена или задржана у некој од држава уговорница тј. враћање те деце у државу из које су противправно одведена, као и да обезбеди да се права на старање и виђење са дететом по закону једне од држава уговорница стварно поштују у другој држави уговорници, односно Хашка конвенција инсистира на успостављању ранијег фактичког стања које је постојало пре противправног одвођења или задржавања детета и његово враћање у место његовог "уобичајеног боравка". Основном циљу Хашке конвенције супротстављена је заштита "најбољег интереса детета", што произлази из Преамбуле Хашке конвенције према којој су "државе уговорнице у снажном уверењу да је интерес деце од прворазредног значаја у односима који се тичу родитељског права". Међутим, како је принцип "најбољег интереса детета" широк појам који се цени у сваком појединачном случају, у Хашкој конвенцији је предвиђена ситуација у којој надлежни орган државе којој је упућен захтев може одбити издавање налога за враћање детета и поред тога што је утврђено да се ради о незаконитом одвођењу или задржавању. Према Хашкој конвенцији одбијање захтева је могуће у случају да постоји озбиљна опасност да би повратак изложио дете физичкој опасности или психичкој трауми или га на други начин довео у неповољан положај (члан 13. став 1 тачка б); када дете одређеног узраста и степена зрелости одбија повратак (члан 13. став 2), ако би повратак представљало кршење основних принципа заштите људских права и основних слобода државе којој је упућен захтев (члан 20). 

 

Имајући у виду стање у спису, те садржину одредаба 12 и 13 Конвенције о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце, овај суд је нашао да је побијана одлука правилна, те да се првостепени суд, супротно жалбеним наводима, позвао на одредбе релевантних прописа приликом одлучивања.

 

Имајући у виду све околности случаја, неће бити у "најбољем интересу" млт. Л. издавање налога за његово враћање у државу "уобичајеног боравка". Такође, у конкретном случају утврђено је да се млт. Л. интегрисао у нову средину, због чега циљ Хашке конвенције - повратак млт. Л. у државу из које је одведен ради одлучивања о праву на старање, не може више да буде постигнут и у том случају више не важи претпоставка да је земља "уобичајеног боравка" у најбољој позицији да реши спор, а ово из разлога што је у конкретном случају утврђено да млт. Л. живи у стабилној породичној средини, па ће са аспекта заштите његових најбољих интереса у овом случају бити најцелисходније да и остане у новој средини, будући да се на исту привикао, те би и по становишту овог суда налагање његовог враћања у Аустралију било стресно, а исте последице би имало и одвајање од мајке и промена животних околности.

 

Правилно је првостепени суд утврдио да није од пресудног значаја на који је начин дошло до задржавања млт. Л. у Србији, међутим, неспорно је да је млт. Л. уз сагласност предлагача и у његовом договору са мајком, овде противником предлагача одведен из Аустралије. Међутим и да поред тога што је млт. Л. без потпуне сагласности предлагача задржан у Србији, првостепени суд је правилно нашао да није у најбољем интересу млт. Л. да буде враћен у Аустралију, а о чему се изјаснио и вештак специјалиста медицинске психологије.     

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 6729/20 од 09.10.2020. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник