Сентенце грађанско право > Породично право

ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА

 

За извршење извршне исправе у вези породичних односа, искључиво је надлежан суд. 

 

Из образложења:


Побијаним решењем предлог за извршење је одбачен као недозвољен из разлога што је извршни поверилац навео да ће ово извршење спровести извршитељ суда. Првостепени суд се позвао на  одредбу члана 4 став 1 ЗИО.

 

Основани су жалбени наводи извршног повериоца, да је првостепени суд приликом доношења ожалбеног решења погрешно применио материјално право.

 

Чланом 4 став 1  Закона о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС, бр. 106/2015)  је прописано да је суд је искључиво надлежан за извршење заједничке продаје непокретности и покретних ствари, чињења, нечињења или трпљења (чл. 359-367) и извршење извршних исправа у вези с породичним односима и враћањем запосленог на рад, док је ставом 2 истога члана приписано да су  јавни извршитељи искључиво надлежни за извршење осталих извршних исправа, решења о извршењу на основу веродостојне исправе, решења о усвајању предлога за противизвршење и решења о извршењу решења о изреченим судским пеналима.

 

Одредбом члана 380. цитираног закона, прописано је да у извршном поступку ради заштите од насиља у породици, заштите права детета или извршења других одлука у вези с породичним односима, сходно, у зависности од обавезе извршног дужника, примењују одредбе ове главе закона (Глава пета- извршење одлука у вези с породичним односима).

 

Одредбом члана 154. став 1 Породичног закона (издржавање детета, родитеља и других сродника) прописано је да малолетно дете има право на издржавање од родитеља. Следом цитираних одредби, законска обавеза издржавања која је прописана Породичним законом  и спада у породичне односе, из којег разлога није било места одбачају предлога за извшење, јер се ради о новчаном потраживању проистеклом из породичних односа. Стога је погрешан закључак првостепеног суда да се у конкретном случају има применити одредба члана 4 став 2 ЗИО и да је за извршење искључиво надлежан јавни извршитељ, јер у случајевима када се тражи извршење изврешне исправе у вези породичних односа, искључиво је надлежан суд и има се применити одреба члана 4 став 1 ЗИО.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 3591/2016 од 10.10.2016. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник