Pravilnik o zameni i izostavljanju podataka u sudskim odlukama > Pravilnik

PRAVILNIK

Na osnovu člana 52. stav 1 i 2 Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/2011, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15 i 13/16) u vezi sa članom 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08....107/12), u vezi sa članom 7  i članom 57 stav 1 Sudskog poslovnika („Službeni glasnik RS“, br. 110/09, 70/11, 19/12 89/13, 96/15, 104/15, 113/15 ... 77/16), predsednik Višeg  suda u Novom Sadu, mr Darko Tadić, donosi:

 

P R A V I L N I K

o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji i anonimizaciji1) podataka

u sudskim odlukama

 

OPŠTE ODREDBE

Predmet uređenja 

Član 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se način zamene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Višeg suda u Novom Sadu (u daljem tekstu: anonimizacija i pseudonimizacija) koje se objavljuju ili čine dostupnim javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrada podataka o ličnosti:

1. Na Internet stranici Višeg suda u Novom Sadu u okviru odeljka „Sudska praksa“, na osnovu unapred utvrđenih ključnih reči (deskriptora), koje su sastavni deo ovog Pravilnika (Prilog 1), a nakon otpremanja odluke odnosno predmeta sa odlukom iz suda,

2. Objavljivanjem u publikacijama koje Sud izdaje (biltenima, informatorima i sličnim publikacijama),

3. Objavljivanjem ili činjenjem dostupnim javnosti na bilo koji drugi način.

 

Podaci o strankama, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi upoređivanjem sa drugim dostupnim podacima se zamenjuju ili izostavljaju.2.

________________________________

1 Anonimizacija je potpuno uklanjanje svih ličnih podataka, podataka o događajima, dokazima izvedenim sudskim radnjama.

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka da se više ne mogu pripisati određenom licu bez upotrebe dodatnih informacija, u smislu člana 4. stav 1. tačke 5. Uredbe EU 2016/679 Evropskog Parlamenta i Saveta od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Sl.list EU  L 119/1 od 04.05.2016.

2 Vidi Preambulu u delu (26) Uredbe EU 2016/679 koji se odnosi na načela zaštite podataka za lica čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (upoređivanjem sa drugim podacima), u vezi zaštite pojedinaca pseudonimizacijom.

 

 

Sudske odluke na koje se primenjuje Pravilnik 

Član 2.


Pod sudskim odlukama, u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju se sudske odluke donete u prvom stepenu u građanskoj i krivičnoj materiji, redovnim pravnim lekovima, sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja, zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Pojam anonimizacije i pseudonimizacije podataka u sudskim odlukama

Član 3.


Pod pseudonimizacijom i anonimizacijom podataka u sudskim odlukama podrazumeva se zamena i izostavljanje podataka o ličnosti i drugih podataka, tako da se ne može identifikovati lice na koje se ti podaci odnose.

Pseudonimizacija i anonimizacija podataka ne odnosi se na sudske odluke za koje je izrečena mera javnog objavljivanja, osim ako se time ne bi povredila prava trećih lica.

 

Podaci koji nisu predmet pseudonimizacije i anonimizacije

Član 4. 

 

Ne pseudonimiziraju i ne anonimiziraju se podaci u sudskim odlukama o državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim preduzećima, i drugih pravnih lica čiji su osnivači država, teritorijalna autonomija i lokalna samouprava.

 

Ne pseudonimiziraju se i ne anonimiziraju se podaci o ličnosti koji se odnose na: sudije, sudije porotnike, zapisničare, javne tužioce i njihove zamenike, državne pravobranioce i njihove zamenike, sudske veštake, sudske tumače i prevodioce, javne beležnike, javne izvršitelje i advokate kao punomoćnike i branioce.

 

Minimum standarda pseudonimizacije i anonimizacije podataka o

ličnosti u sudskim odlukama 

Član 5.  


Minimum standarda pseudonimizacije i anonimizacije podataka o ličnosti u sudskim odlukama obuhvata zamenu i izostavljanje podataka na osnovu kojih je moguće identifikovati učesnika u sudskom postupku, kao i podataka o licu na osnovu kojih bi mogao biti otkriven identitet učesnika. 

Lice na osnovu čijih ličnih podataka bi mogao da bude identifikovan učesnik u postupku je srodnik, prijatelj, sused učesnika u postupku, ili drugo fizičko lice, odnosno pravno lice na osnovu čijeg bi naziva i sedišta i poresko-identifikacionog broja bilo moguće identifikovati učesnika u sudskom postupku.  

Od pravila iz stava 1. ovog člana, izuzimaju se podaci o učesnicima u sudskom postupku ako se radi o licu čiji su podaci u prethodnom postupku ili u toku trajanja sudskog postupka već bili dostupni javnosti, uključujući i informacije koje je u vezi sa konkretnim slučajem saopšti nadležni državni organ, odnosno predstavnik nadležnog državnog organa, ukoliko se time ne dira u pravo na privatnost ovih lica.

 

Podaci o ličnosti koji su predmet pseudonimizacije i anonimizacije

Član 6.


U sudskim odlukama pseudonimiziraju se i anonimiziraju se podaci o ličnosti lica iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika koji se odnose na:

1. Ime, prezime i nadimak fizičkog lica

2. Datum i mesto rođenja

3. Adresu (prebivalište i boravište fizičkog lica)

4. Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

5. Broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole, registarske oznake vozila ili druge lične isprave i mrežni podaci koji bi mogli da dovedu do otkrivanja identiteta fizičkog lica – učesnika u postupku, odnosno drugog lica iz člana 5. stav 1. ovog Pravilnika

6. Biometrijske podatke, genetske podatke i podatke o zdravstvenom stanju3

7. I druge podatke na osnovu kojih lice može biti identifikovano.

Ne pseudonimizuju i anonimizuju se podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana o učesnicima u postupku kada opravdani interes javnosti da zna preteže u odnosu na zaštitu identiteta fizičkog lica.

 

Vrste podataka koje se pseudonimiziraju i anonimiziraju 

Član 7.


U odlukama građanske oblasti, pseudonimiziraju se i anonimiziraju se podaci o:

Strankama (fizičkim licima), njihovim punomoćnicima koji nisu advokati, zakonskim i statutarnim zastupnicima, akcionarima, članovima društva i sa njima povezanim licima, predstavnicima (članovima upravnog odbora, stranim predstavnicima u stečaju, predstavnicima zaposlenih i sl.), umešačima, privatnim _________________

3 Biometrijski podaci označavaju lične podatke dobijene posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima ili obeležjima ponašanja pojedinca koje omogućuje ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci.

Genetski podaci označavaju lične podatke koji se odnose na nasleđena ili stečena genetska obeležja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca i koji su naročito dobijeni analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca; naročito analizom hromozoma, dezoksiribonukleinske kiseline (DNK) i rubonukleinske kiseline (RNK) ili iz analize drugog elementa koji omogućava dobijanje jednako vredne informacije.

Podaci o zdravstvenom stanju označavaju lične podatke koji su povezani sa fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovom zdravstvenom stanju. (Prema odredbama člana 4. tačke 13., 14. i15. Uredbe EU 2016/679).

preduzetnicima, izvršnim poveriocima i izvršnim dužnicima ako su fizička lica, oštećenima, predlagačima i protivnicima predlagača ako su fizička lica, ostaviocima, naslednicima, svedocima, srodnicima, bliskim licima i susedima stranaka.

 

Član 8.  


U odlukama iz krivične oblasti pseudonimiziraju i anonimiziraju se podaci o:

Oštećenom kao tužiocu, privatnom tužiocu, oštećenom, oštećenom po predlogu, svedoku, punomoćniku (fizičkom licu), zakonskom zastupniku stranke, srodniku, prijatelju, susedu stranke.

Izuzetno od stava 1, ne pseudonimiziraju i anonimiziraju se podaci o osuđenom licu za krivična dela za koja je pravnosnažnom presudom izrečena kazna zatvora od najmanje tri (3) godine, za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom .

 

 

Pseudonimizacija/anonimizacija podataka iz posebnih postupaka

Član 9.  


U odlukama iz postupaka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela pseudonimiziraju i anonimiziraju se podaci o maloletnom učiniocu, oštećenom, vremenu i mestu kritičnog događaja.

U odlukama donetim u postupcima u kojima je prema zakonu isključena javnost pseudonimiziraju i anonimiziraju se pored podataka iz člana 6. ovog Pravilnika, i podaci za koje je zakonom, drugim propisima i aktima određeno da se čuvaju kao tajna.

U odlukama donetim u porodičnim i statusnim predmetima, u kojima su maloletnici učesnici postupka pseudonimiziraju i anonimiziraju se svi podaci iz obrazloženja sudskih odluka kojima se zadire u privatnost učesnika postupka.

 

NAČINI I TEHNIKE ANONIMIZACIJE 

Načini pseudonimizacije i anonimizacije 

Član 10. 


Podaci iz članova 6., 7., 8. i 9. ovog Pravilnika, pseudonimizuju i anonimizuju se zamenom ili izostavljanjem podataka, u zavisnosti od oblika u kojem sudska odluka postoji.

Način pseudonimizacije i anonimizacije iz stava 1. ovog člana mora biti primenjen dosledno, tako da se identitet fizičkog ili pravnog lica ne može odrediti.

 

Pseudonimizacija i anonimizacija podataka u sudskim odlukama koje postoje

u elektronskom obliku 

Član 11. 


Pseudonimizacija i anonimizacija podataka sadržanih u sudskim odlukama koje postoje u elektronskom obliku vrši se zamenom podataka.

Pseudonimizacija i anonimizacija imena i prezimena vrši se zamenom sa dva ist velika slova, pri čemu se zadržava osnova svojstva tog lica u postupku, ako je isto navedeno (AA…).

Svako sledeće ime i prezime koje je navedeno u sudskoj odluci, zamenjuje se sa dva druga velika slova, azbučnim redosledom slova (AA, BB…).

Pseudonimizacija i anonimizacija brojčanih i svih drugih podataka osim imena i prezimena (elektronske adrese, kućne adrese, JMBG…) vrši se zamenom sa tri tačkice (…), pri čemu se zadržava oznaka vrste tog podatka, ukoliko je ista navedena.

 

Pseudonimizacija i anonimizacija podataka u sudskim odlukama koje postoje samo u pisanom obliku

Član 12.  


Pseudonimizacija i anonimizacija podataka sadržanih u sudskim odlukama koje postoje samo u pisanom obliku vrši se izostavljanjem podataka.

Izostavljanje podataka iz stava 1. ovog člana vrši se prekrivanjem crnom bojom tako da se podaci koji podležu anonimizaciji učine nevidljivim, nakon čega se pristupa fotokopiranju ili skeniranju sudske odluke.

Kod izostavljanja imena i prezimena zadržava se oznaka svojstva tog lica u postupku, ukoliko je isto navedeno.

Kod izostavljanja brojčanih podataka i svih drugih podataka osim imena i prezimena (elektronske adrese, kućne adrese, JMBG…) zadržava se oznaka tog podatka, ukoliko je ista naveden. 

 

Tehnike pseudonimizacije i anonimizacije

Član 13.


Predsednik Suda određuje lice ili lica koja vrše pseudonimizaciju i anonimizaciju Godišnjim rasporedom poslova sudijskih pomoćnika za tekuću godinu.

 Sudska odluka koja se pseudonimizuje i anonimizuje dostavlja se licu koje vrši anonimizaciju u elektronskom obliku pogodnom za kompjutersku obradu.

 Ukoliko ne postoji u elektronskom obliku, sudska odluka dostavlja se u pisanom obliku. 

O pseudonimiziranim i anonimiziranim sudskim odlukama vodi se jedinstvena evidencija.  

 

Primena Pravilnika

Član 14.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Suda od kada počinje i da se primenjuje.

 

PREDSEDNIK SUDA

            mr DARKO TADIĆ