Правилник о замени и изостављању података у судским одлукама > Правилник

ПРАВИЛНИК

На основу члана 52. став 1 и 2 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/2011, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15 и 13/16) у вези са чланом 2 Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/08....107/12), у вези са чланом 7  и чланом 57 став 1 Судског пословника („Службени гласник РС“, бр. 110/09, 70/11, 19/12 89/13, 96/15, 104/15, 113/15 ... 77/16), председник Вишег  суда у Новом Саду, мр Дарко Тадић, доноси:

 

П Р А В И Л Н И К

о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији1) података

у судским одлукама

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се начин замене и изостављања података у судским одлукама Вишег суда у Новом Саду (у даљем тексту: анонимизација и псеудонимизација) које се објављују или чине доступним јавности, у складу са законом којим се уређује обрада података о личности:

1. На Интернет страници Вишег суда у Новом Саду у оквиру одељка „Судска пракса“, на основу унапред утврђених кључних речи (дескриптора), које су саставни део овог Правилника (Прилог 1), а након отпремања одлуке односно предмета са одлуком из суда,

2. Објављивањем у публикацијама које Суд издаје (билтенима, информаторима и сличним публикацијама),

3. Објављивањем или чињењем доступним јавности на било који други начин.

 

Подаци о странкама, чији је идентитет утврђен или се може утврдити упоређивањем са другим доступним подацима се замењују или изостављају.2.

________________________________

1 Анонимизација је потпуно уклањање свих личних података, података о догађајима, доказима изведеним судским радњама.

Псеудонимизација је обрада личних података да се више не могу приписати одређеном лицу без употребе додатних информација, у смислу члана 4. став 1. тачке 5. Уредбе ЕУ 2016/679 Европског Парламента и Савета од 27.04.2016. године о заштити појединаца у вези са обрадом личних података и о слободном кретању таквих података, Сл.лист ЕУ  Л 119/1 од 04.05.2016.

2 Види Преамбулу у делу (26) Уредбе ЕУ 2016/679 који се односи на начела заштите података за лица чији је идентитет утврђен или се може утврдити (упоређивањем са другим подацима), у вези заштите појединаца псеудонимизацијом.

 

 

Судске одлуке на које се примењује Правилник 

Члан 2.


Под судским одлукама, у смислу овог Правилника подразумевају се судске одлуке донете у првом степену у грађанској и кривичној материји, редовним правним лековима, сукобу надлежности основних судова са свог подручја, захтевима за заштиту права на суђење у разумном року и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Појам анонимизације и псеудонимизације података у судским одлукама

Члан 3.


Под псеудонимизацијом и анонимизацијом података у судским одлукама подразумева се замена и изостављање података о личности и других података, тако да се не може идентификовати лице на које се ти подаци односе.

Псеудонимизација и анонимизација података не односи се на судске одлуке за које је изречена мера јавног објављивања, осим ако се тиме не би повредила права трећих лица.

 

Подаци који нису предмет псеудонимизације и анонимизације

Члан 4. 

 

Не псеудонимизирају и не анонимизирају се подаци у судским одлукама о државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и јавним предузећима, и других правних лица чији су оснивачи држава, територијална аутономија и локална самоуправа.

 

Не псеудонимизирају се и не анонимизирају се подаци о личности који се односе на: судије, судије поротнике, записничаре, јавне тужиоце и њихове заменике, државне правобраниоце и њихове заменике, судске вештаке, судске тумаче и преводиоце, јавне бележнике, јавне извршитеље и адвокате као пуномоћнике и браниоце.

 

Минимум стандарда псеудонимизације и анонимизације података о

личности у судским одлукама 

Члан 5.  


Минимум стандарда псеудонимизације и анонимизације података о личности у судским одлукама обухвата замену и изостављање података на основу којих је могуће идентификовати учесника у судском поступку, као и података о лицу на основу којих би могао бити откривен идентитет учесника. 

Лице на основу чијих личних података би могао да буде идентификован учесник у поступку је сродник, пријатељ, сусед учесника у поступку, или друго физичко лице, односно правно лице на основу чијег би назива и седишта и пореско-идентификационог броја било могуће идентификовати учесника у судском поступку.  

Од правила из става 1. овог члана, изузимају се подаци о учесницима у судском поступку ако се ради о лицу чији су подаци у претходном поступку или у току трајања судског поступка већ били доступни јавности, укључујући и информације које је у вези са конкретним случајем саопшти надлежни државни орган, односно представник надлежног државног органа, уколико се тиме не дира у право на приватност ових лица.

 

Подаци о личности који су предмет псеудонимизације и анонимизације

Члан 6.


У судским одлукама псеудонимизирају се и анонимизирају се подаци о личности лица из члана 5. став 1. овог правилника који се односе на:

1. Име, презиме и надимак физичког лица

2. Датум и место рођења

3. Адресу (пребивалиште и боравиште физичког лица)

4. Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

5. Број личне карте, пасоша, возачке дозволе, регистарске ознаке возила или друге личне исправе и мрежни подаци који би могли да доведу до откривања идентитета физичког лица – учесника у поступку, односно другог лица из члана 5. став 1. овог Правилника

6. Биометријске податке, генетске податке и податке о здравственом стању3

7. И друге податке на основу којих лице може бити идентификовано.

Не псеудонимизују и анонимизују се подаци из става 1. тачка 1. овог члана о учесницима у поступку када оправдани интерес јавности да зна претеже у односу на заштиту идентитета физичког лица.

 

Врсте података које се псеудонимизирају и анонимизирају 

Члан 7.


У одлукама грађанске области, псеудонимизирају се и анонимизирају се подаци о:

Странкама (физичким лицима), њиховим пуномоћницима који нису адвокати, законским и статутарним заступницима, акционарима, члановима друштва и са њима повезаним лицима, представницима (члановима управног одбора, страним представницима у стечају, представницима запослених и сл.), умешачима, приватним _________________

3 Биометријски подаци означавају личне податке добијене посебном техничком обрадом у вези са физичким обележјима или обележјима понашања појединца које омогућује или потврђују јединствену идентификацију тог појединца, као што су фотографије лица или дактилоскопски подаци.

Генетски подаци означавају личне податке који се односе на наслеђена или стечена генетска обележја појединца која дају јединствену информацију о физиологији или здрављу тог појединца и који су нарочито добијени анализом биолошког узорка дотичног појединца; нарочито анализом хромозома, дезоксирибонуклеинске киселине (ДНК) и рубонуклеинске киселине (РНК) или из анализе другог елемента који омогућава добијање једнако вредне информације.

Подаци о здравственом стању означавају личне податке који су повезани са физичким или менталним здрављем појединца, укључујући пружање здравствених услуга, којима се дају информације о његовом здравственом стању. (Према одредбама члана 4. тачке 13., 14. и15. Уредбе ЕУ 2016/679).

предузетницима, извршним повериоцима и извршним дужницима ако су физичка лица, оштећенима, предлагачима и противницима предлагача ако су физичка лица, оставиоцима, наследницима, сведоцима, сродницима, блиским лицима и суседима странака.

 

Члан 8.  


У одлукама из кривичне области псеудонимизирају и анонимизирају се подаци о:

Оштећеном као тужиоцу, приватном тужиоцу, оштећеном, оштећеном по предлогу, сведоку, пуномоћнику (физичком лицу), законском заступнику странке, сроднику, пријатељу, суседу странке.

Изузетно од става 1, не псеудонимизирају и анонимизирају се подаци о осуђеном лицу за кривична дела за која је правноснажном пресудом изречена казна затвора од најмање три (3) године, за кривична дела против човечности и других добара заштићених међународним правом .

 

 

Псеудонимизација/анонимизација података из посебних поступака

Члан 9.  


У одлукама из поступака према малолетним учиниоцима кривичних дела псеудонимизирају и анонимизирају се подаци о малолетном учиниоцу, оштећеном, времену и месту критичног догађаја.

У одлукама донетим у поступцима у којима је према закону искључена јавност псеудонимизирају и анонимизирају се поред података из члана 6. овог Правилника, и подаци за које је законом, другим прописима и актима одређено да се чувају као тајна.

У одлукама донетим у породичним и статусним предметима, у којима су малолетници учесници поступка псеудонимизирају и анонимизирају се сви подаци из образложења судских одлука којима се задире у приватност учесника поступка.

 

НАЧИНИ И ТЕХНИКЕ АНОНИМИЗАЦИЈЕ 

Начини псеудонимизације и анонимизације 

Члан 10. 


Подаци из чланова 6., 7., 8. и 9. овог Правилника, псеудонимизују и анонимизују се заменом или изостављањем података, у зависности од облика у којем судска одлука постоји.

Начин псеудонимизације и анонимизације из става 1. овог члана мора бити примењен доследно, тако да се идентитет физичког или правног лица не може одредити.

 

Псеудонимизација и анонимизација података у судским одлукама које постоје

у електронском облику 

Члан 11. 


Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским одлукама које постоје у електронском облику врши се заменом података.

Псеудонимизација и анонимизација имена и презимена врши се заменом са два ист велика слова, при чему се задржава основа својства тог лица у поступку, ако је исто наведено (АА…).

Свако следеће име и презиме које је наведено у судској одлуци, замењује се са два друга велика слова, азбучним редоследом слова (АА, ББ…).

Псеудонимизација и анонимизација бројчаних и свих других података осим имена и презимена (електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ…) врши се заменом са три тачкице (…), при чему се задржава ознака врсте тог податка, уколико је иста наведена.

 

Псеудонимизација и анонимизација података у судским одлукама које постоје само у писаном облику

Члан 12.  


Псеудонимизација и анонимизација података садржаних у судским одлукама које постоје само у писаном облику врши се изостављањем података.

Изостављање података из става 1. овог члана врши се прекривањем црном бојом тако да се подаци који подлежу анонимизацији учине невидљивим, након чега се приступа фотокопирању или скенирању судске одлуке.

Код изостављања имена и презимена задржава се ознака својства тог лица у поступку, уколико је исто наведено.

Код изостављања бројчаних података и свих других података осим имена и презимена (електронске адресе, кућне адресе, ЈМБГ…) задржава се ознака тог податка, уколико је иста наведен. 

 

Технике псеудонимизације и анонимизације

Члан 13.


Председник Суда одређује лице или лица која врше псеудонимизацију и анонимизацију Годишњим распоредом послова судијских помоћника за текућу годину.

 Судска одлука која се псеудонимизује и анонимизује доставља се лицу које врши анонимизацију у електронском облику погодном за компјутерску обраду.

 Уколико не постоји у електронском облику, судска одлука доставља се у писаном облику. 

О псеудонимизираним и анонимизираним судским одлукама води се јединствена евиденција.  

 

Примена Правилника

Члан 14.


Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Суда од када почиње и да се примењује.

 

ПРЕДСЕДНИК СУДА

            мр ДАРКО ТАДИЋ