Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ЗАСТУПАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА

Променом статутарног заступника правног лица не престаје овлашћење за  заступање правног лица дато пуномоћнику, већ исто остаје док га нови статутарни заступник не опозове.


Из образложења:


Из стања у списима предмета произлази да је тужилац поднео тужбу против туженог ради исплате, путем пуномоћника, дипломираног правника са положеним правосудним испитом, запосленим код тужиоца. У прилогу тужбе достављено је пуномоћје којим тужилац овлашћује дванаест именованих дипломираних правника са положеним правосудним испитом, запосленим код тужиоца, да тужиоца заступају пред свим судовима у Републици Србији, а које пуномоћје је снабдевено печатом тужиоца и потписано од стране К. Б., председника извршног одбора. Првостепени суд је извршио претрагу кроз електронску базу података Агенције за привредне регистре, те списима предмета прикључио резултат претраге, из којег произлази да је тужилац активно привредно друштво, те да је сада председник извршног одбора и законски заступник тужиоца А. А. Након тога суд је ожалбеним решењем одредио прекид поступка. У образложењу решења првостепени суд је цитирао одредбу чл. 79. ст. 1. ЗПП и навео да је увидом у АПР утврдио да је престало овлашћење законском заступнику тужиоца К. Б., те да је на основу чл. 222. ст. 1. тачка 3. ЗПП одредио прекид поступка.

 

Одредбом члана 222. тачка 3. ЗПП прописано је да суд утврђује прекид поступка кад законски заступник странке умре или престане његово овлашћење за заступање.

 

Основано се жалбом тужиоца указује да у конкретном случају није било услова да суд побијаним решењем прекине поступак. Наиме, одредба члана 222. тачка 3. ЗПП према којој суд утврђује прекид поступка кад законски заступник странке умре или престане његово овлашћење за заступање односи се само на законског заступника парнично неспособне странке, а не и заступника правног лица из члана 77. ЗПП (лице које је уписано у одговарајући регистар, а одређено је посебним прописом, општим и појединачним актом правног лица или одлуком суда). То произлази из одредаба чл. 76, 77. и 374. ст. 2. тач. 9. Закона о парничном поступку, који разликује заступника правног лица и законског заступника, без обзира на то што Закон о привредним друштвима користи израз законски (статутарни) заступници друштва уз прописивање регистрације (чл. 31. Закона о привредним друштвима). Такође, променом статутарног заступника правног лица не престаје овлашћење за заступање правног лица дато пуномоћнику, већ исто остаје док га нови статутарни заступник не опозове. Дакле, промена статутарног заступника правног лица у току парнице нема значаја за ток поступка, ако правно лице има друге заступнике уписане у регистар или ако правно лице има пуномоћника у парници, као што је то овде случај.

 

           (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 3648/23 од 11.05.2023. године)

                                               Сентенцу саставила: Јасна Јанков, виши судијски сарадник