Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА О МЕСНОЈ НЕНАДЛЕЖНОСТИ СУДА

Решење којим се један суд оглашава месно ненадлежним је решење којим се окончава поступак пред тим судом. Зато је против тог решења, којим се поступак окончава пред судом који решење доноси, дозвољена посебна жалба и може се побијати не само због битних повреда из члана 374. став 2. ЗПП, како је то прописано чланом 479. ЗПП, јер се оне односе на решења о окончању парнице.


Из образложења:


Тужена је у одговору на тужбу поднету ради накнаде штете истакла приговор месне ненадлежности Основног суда у Новом Саду, наводећи да је, на основу пребивалишта тужиоца опште месно надлежан Основни суд у Врбасу. Поступајући по приговору туженог, Основни суд у Новом Саду се решењем огласио месно ненадлежним, одређујући да се списи предмета доставе Основном суду у Врбасу, као стварно и месно надлежном суду, на даљи поступак и одлучивање. У делу предвиђеном за поуку о правном леку констатовано је да, сходно члану 478. ЗПП-а није дато право на жалбу на ово решење. Против наведеног решења тужилац је изјавио жалбу због битних повреда одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права. Поступајући по жалби, првостепени суд је донео побијано решење којим је одбацио жалбу тужиоца, са образложењем да се у конкретном случају ради о спору мале вредности, те да у смислу одредби члана 467. и 478. ЗПП-а, против побијаног решења није дозвољена посебна жалба, с обзиром на то, да се њиме поступак не окончава.

 

Основано се жалбом тужиоца побија решење о одбацивању жалбе указивањем да је жалба дозвољена. Наиме, одредбом члана 478. став 1. ЗПП прописано је да је у поступку о споровима мале вредности дозвољена посебна жалба само против решења којим се окончава поступак. Дакле, у овом члану, који уређује дозвољеност посебне жалбе против решења донетог у спору мале вредности, коришћен је термин "решење којим се окончава поступак". У члану 479. истог закона, који уређује дозвољеност разлога за жалбу против одлука донетих у спору мале вредности, прописано је да пресуда или решење којим се окончава парница у поступку о споровима мале вредности може да се побија само због битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. овог закона и због погрешне примене материјалног права. Дакле, овде се користи термин "решење којим се окончава парница". Појмови решења којим се окончава поступак и решења којим се окончава парница нису идентични. Решење о окончању парнице представља решење којим се окончава поступак, али не и обратно. Решење којим се окончава поступак може бити донето и пре него што је парница почела да тече. Решење којим се један суд оглашава месно ненадлежним је решење којим се окончава поступак пред тим судом. Зато је против тог решења којим се поступак окончава пред судом који решење доноси, дозвољена посебна жалба и може се побијати не само због битних повреда из члана 374. став 2. ЗПП, како је то прописано чланом 479. ЗПП, јер се оне односе на решења о окончању парнице. Ово тим пре што погрешна примена одредаба о месној надлежности представља и повреде из члана 374. став 1. Закона о парничном поступку. У супротном, ако би се сматрало да жалба против решења којим се суд оглашава месно ненадлежним није дозвољена, у жалби изјављеној против коначне одлуке, пресуде или решења којим се парница окончава у спору мале вредности, на ове повреде се не би могло указивати на основу члана 479. Закона о парничном поступку. Тиме би странци, било тужиоцу, било туженом, могло бити повређено право на правично суђење. Од доступности суда странци, зависи и њено право расправљања, а то је посебно важно у споровима мале вредности због ограничене могућности изношења чињеница и предлагања доказа, а на шта се у позиву странке и упозоравају према члану 473. ЗПП.

 

Према томе, посебна жалба тужиоца против решења којим се првостепени суд огласио ненадлежним јесте дозвољена, насупрот становишту првостепеног суда, због чега је овај суд укинуо побијано решење о одбачају тужбе.

 

           (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 10910/22 од 18.01.2023. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник