Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ТРОШКОВИ САСТАВЉАЊА ТРОШКОВНИКА

Процесна радња сачињавања трошковника није радња потребна за вођење парнице, јер трошковник нема значај поднеска којим се износе наводи од значаја за ток поступка и постизање успеха са тужбеним захтевом, већ се истим само опредељују трошкови о којима суд одлучује без расправљања.


Из образложења:


Тужиља жалбом против решења о трошковима садржаном у пресуди, указује да је првостепени суд погрешно нашао да јој не припада накнада трошкова састављања трошковника и судске таксе за копију расправног записника.

 

Супротно жалбеним наводима, правилно првостепени суд тужиљи није досудио накнаду трошкова састављања трошковника, имајући у виду да процесна радња сачињавања трошковника није радња потребна за вођење парнице, јер трошковник нема значај поднеска којим се износе наводи од значаја за ток поступка и постизање успеха са тужбеним захтевом, већ се истим само опредељују трошкови о којима суд одлучује без расправљања, због чега садржина и сврха састављања трошковника не оправдава досуду у смислу члана 154. ЗПП.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гжрр 106/23 од 22.06.2023. године)

            Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник