Сентенце грађанско право > Парнични поступак

ТАКСА НА ТУЖБУ

Oбавеза плаћања судске таксе на тужбу када је поступак окончан пре одржавања првог рочишта за главну расправу настаје даном доношења решења о повлачењу тужбе.


Из образложења:


Побијаним решењем одбијен је предлог пуномоћника тужиоца о стављању ван снаге налога за плаћање таксе на тужбу.

Тужилац у жалби истиче да првостепени суд погрешно тумачи одредбе о постојању таксене обавезе и ослобађању од плаћања судске таксе, позивајући се на одредбе члана 3. став 2. Закона о судским таксама, наводећи да постојање таксене обавезе настаје закључењем првог рочишта за главну расправу, те да имајући у виду да је тужилац повукао тужбу пре одржавања првог рочишта таксена обавеза за њега није могла ни настати, те да је погрешно примењено материјално право обавезивањем тужиоца да ту таксу плати.

 

Међутим, по становишту овог суда овакви наводи нису основани. Наиме, одредбом члана 3. став 1. тачка 1. Закона о судским таксама прописано је да обавеза плаћања таксе за поднеске настаје када се предају суду, односно када се изврши обрачун таксе, ако њен износ зависи од вредности предмета спора, док је одредбом става 2. истог члана прописано да, изузетно од става 1. овог члана, за тужбу и одговор на тужбу таксена обавеза настаје даном закључења првог рочишта за главну расправу, уколико поступак није окончан посредовањем, судским поравнањем, признањем тужбеног захтева или одрицањем од тужбеног захтева.

 

Чланом 9. став 6. Закона о судским таксама прописано је да се странке ослобађају од плаћања таксе уколико се парнични поступак оконча до дана закључења првог рочишта за главну расправу посредовањем, судским поравнањем, признањем тужбеног захтева или одрицањем од тужбеног захтева.

 

Из цитираних одредаба произлази да је намера законодавца била да подстакне парничне странке да спор реше мериторно пре одржавања првог рочишта за главну расправу, те имајући у виду да се повлачењем тужбе спор не решава мериторно, већ се повучена тужба сматра као да није ни била поднета и може се поново поднети.

 

Сходно напред цитираним одредбама закона, те правном ставу заузетом на Седници Грађанског одељења и Одељења за радне спорове Апелационог суда у Новом Саду од 25.01.2021. године, обавеза плаћања судске таксе на тужбу када је поступак окончан пре одржавања првог рочишта за главну расправу настаје даном доношења решења о повлачењу тужбе.

 

Како је у конкретном случају поступак у овој правној ствари окончан пре одржавања првог рочишта за главну расправу повлачењем тужбе, обавеза плаћања таксе на тужбу настала је даном доношењем решења о повлачењу тужбе. Сходно напред наведеном, насупрот жалбеним наводима, правилно је првостепени суд одбио захтев тужиоца за стављање ван снаге налога за плаћање таксе на тужбу, јер у датој ситуацији није било основа за ослобађање тужиоца од обавезе плаћања судске таксе по основу чл. 9. став 6. Закона о судским таксама, како то тужилац тврди.

 

           (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 2993/23 од 24.04.2023. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник