Сентенце грађанско право > Облигационо право

ПРЕКРШАЈНА И ГРАЂАНСКОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ

 

О основаности тужбеног захтева тужиоца за накнаду штете првостепени суд може одлучити без обзира на исход прекршајног поступка.

 

Из образложења:


Према стању у спису, млдб. тужилац је поднео тужбу против туженог ради накнаде штете. Тужени је предложио суду да одреди прекид поступка до правоснажног окончања прекршајног поступка који се води против овде туженог као окривљеног. Одлучујући о овом предлогу туженог првостепени суд је побијаним решењем одредио прекид  поступка у овој правној ствари до окончања прекршајног поступка који се води против туженог, налазећи да је окончање тог поступка претходно питање за одлучивање у предметној ствари.

 

Имајући у виду околности конкретног случаја, те одредбе чл. 12 и 223 ЗПП, основано се у жалби тужиоца оспорава законитост и правилност побијане одлуке. Погрешно је правно схватање првостепеног суда да треба прекинути парнични поступак док се правноснажно не оконча прекршајни поступак, те док се не одлучи о евентуалној  одговорности овде туженог. Наиме, са становишта овог суда, од исхода поменутог прекршајног поступка не зависи одлука суда у овој парници, јер се прекршајна и грађанскоправна одговорност не морају поклапати. Границе одговорности у грађанском праву знатно су шире од одговорности у кривичном, односно прекршајном поступку. Неко понашање које кривични суд не оцени као кривичноправну одговорност, парнични суд може квалификовати као грађанскоправну одговорност и обрнуто. О основаности тужбеног захтева тужиоца, првостепени суд може одлучити без обзира на исход поменутог прекршајног поступка.

 

Дакле, како у конкретном случају разлог због ког је прекинут поступак није нормиран одредбама члана 222 и 223 ЗПП-а, а питање кривичноправне одговорности овде тужене није претходно питање у смислу члана 12 ЗПП, побијано решење је донето погрешном применом наведених одредби што је утицало на законитост и правилност побијане одлуке па је овај суд жалбу тужиоца усвојио, а побијано решење сходно члану 401 став 1 тачка 3 ЗПП-а преиначио тако што је одбио предлог туженог за прекид поступка у овој правној ствари.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гж 3396/2016 од 07.02.2017. године)

                                    Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник