Сентенце грађанско право > Извршни поступак

ТАКСА НА ПРИГОВОР

Нема места обрачуну и наплати судске таксе за приговор поднет у поступку побијања решења о извршењу, ако се приговором побија само решење о трошковима садржано у одлуци о главној ствари (у решењу о извршењу).


Из образложења:


Побијаним решењем Основног суда у Новом Саду посл. бр. ИИ --/2022 таксеном обвезнику утврђена је судска такса за приговор поднет у поступку побијања решења о извршењу, за чије спровођење је надлежан јавни извршитељ.

 

Наиме, Тарифним бројем 1. напомена 7. таксене тарифе прописано је да се за жалбу против решења првостепеног суда плаћа такса само онда ако се жалбом побија решење које подлеже плаћању таксу по тарифном броју 2. 

 

Тарифним бројем 2. став (8) је прописано да се за решење о трошковима поступка, кад се о њима одвојено одлучује, плаћа такса из става (1) овог тарифног броја.        Тарифним бројем 1. став (3) је прописано да се за предлог да се одреди извршење на основу извршне или веродостојне исправе, за предлог за обезбеђење, за приговор и жалбу поднете у поступку побијања решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решења о обезбеђењу, за предлог за обезбеђење доказа, за одговор на тужбу и за одговор на жалбу или ревизију, плаћа се половина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се половина таксе из става (2) овог тарифног броја. Ако је за спровођење извршења надлежан извршитељ, за предлог да се одреди извршење на основу извршне или веродостојне исправе или обезбеђење и за приговор и жалбу, плаћа се трећина таксе из става (1) овог тарифног броја, а у поступку пред привредним судом плаћа се трећина таксе из става (2) овог тарифног броја. Напоменом бр. 11. из овог тарифног броја је прописано да се за поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и за предлоге уз поднеске, не плаћа такса.

 

Како је у конкретном случају таксени обвезник приговором побијао решење које не подлеже плаћању судске таксе (извршни поверилац је као таксени обвезник побијао решење о трошковима садржано у одлуци о главној ствари - у решењу о извршењу), произлази да није било места обрачуну и обавезивању на плаћање судскe таксe на приговор против решења о трошковима, те је првостепени суд у конкретном случају поступио противно одредбама материјалног права. На основу свега наведеног, овај суд је жалбу таксеног обвезника усвојио, те је утврдио да таксена обавеза није настала. Следом наведеног, овај суд је ставио и ван снаге налог за плаћање наведене таксе који је првостепени суд издао.

 

    (Решење Вишег суда у Новом Саду, пословни број Гжи 285/23 од 26.06.2023. године)

                                   Сентенцу саставила: Невена Максимовић, самостални саветник