Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

NESAVESTAN RAD U SLUŽBI (ČL. 361 ST.2 U VEZI ST.1 KZ)

 

Bitna obeležja krivičnog dela nesavestan rad u službi su: subjektivni element-svest okrivljenog da usled njegovog postupanja u službi može da nastupi teža povreda prava drugog ili imovinska šteta koja prelazi zakonom propisan novčani cenzus i objektivni element koji se sastoji u nastupanju teže povrede prava ili imovinskoj šteti u iznosu koji prelazi zakonom propisan novčani cenzus.

 

            Iz obrazloženja:

 

Prvostepeni sud je okrivljenog oglasio krivim da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi, jer je radeći kao državni službenik na poslovima overe dokumenata u sudu, izvršio overu ugovora i aneksa ugovora između dva privredna subjekta, a da pri tom nije izvršio proveru lica koja su sklopila navedeni ugovor, osim uvida u lične dokumente, a bez provere odgovarajućih izvoda iz APR kojim bi dokazali da su oni zaista i zastupnici tih firmi.

 

Svako nesavesno postupanje ne znači istovremeno i izvršenje krivičnog dela nesavestan rad u službi, već samo ono koje se prema okolnostima slučaja može smatrati višim stepenom očigledno nesavesnog postupanja službenog lica u vršenju njegove službe, grubljoj povredi službene dužnosti, što predstavlja grubo zanemarivanje službene dužnosti, koje je izrazito i po svom intenzitetu i značaju prevazilazi običnu nemarnost, te je kao takva uočljiva za svakog na prvi pogled, pa usled takvog postupanja  dođe do konkretnog težeg kršenja prava drugog, odnosno nastupi konkretna šteta u iznosu preko zakonom određenog iznosa, dakle nastupi konkretna povreda prava i konkretna šteta za konkretne oštećene, kako se i određuju radnja i posledica konkretnog krivičnog dela nesavestan rad u službi, članom 361 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika.

 

Da bi okrivljeni mogao biti oglašen krivim za navedeno krivično delo, nephodno je da su se u konkretnom slučaju ostvarili i subjektivni i objektivni elementi datog krivičnog dela, odnosno neophodno je dokazati očiglednost nesavesnog postupanja okrivljenog u vršenju službe i svest o posledicama takvog postupanja, te utvrditi čija su prava teže povređena i za koga i u kom iznosu je nastupila konkretna šteta.

 

 

(Rešenje Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž 1 38/2014 od 20.05.2014. godine kojim je ukinuta  presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 215/2013 od 20.01.2014. godine)

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu