Sentence građansko pravo > Vanparnični postupak

VRAĆANjE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Predlagač, kao lice koje je u potpunosti lišeno poslovne sposobnosti, ne može lično da angažuje punomoćnika za pokretanje postupka vraćanja poslovne sposobnosti. 


Iz obrazloženja:


Pobijanim rešenjem odbačen je predlog predlagača radi pokretanja postupka vraćanja poslovne sposobnosti, podnet putem punomoćnika advokata, koga je predlagač lično angažovao. Razmatrajući osnovanost žalbenih navoda, ovaj sud je pošao od toga da je parnična sposobnost stranke procesna pretpostavka za vođenje postupka. Parnično sposobnu stranku zastupa punomoćnik koga je stranka odredila, a kada parnično nesposobna stranka angažuje advokata, takvo zastupanje nije pravilno, u smislu Zakona o parničnom postupku, koji se u konkretnom ima shodno primeniti. Stoga, učesnika u postupku koji nema procesnu sposobnost zastupa njegov zakonski zastupnik, u ovom slučaju staratelj. Predlagač je za podnošenje predmetnog predloga lično angažovao punomoćnika advokata, koji je predlog radi pokretanja postupka vraćanja poslovne sposobnosti podneo u njegovo ime i za njegov račun. Međutim, to u konkretnom slučaju nije pravno moguće, jer je u pitanju poslovno nesposobno lice (lice koje je po pravnosnažnoj sudskoj odluci i dalje potpuno lišeno poslovne sposobnosti, zbog procene da usled bolesti / smetnji u psihofizičkom razvoju nije sposobno za normalno rasuđivanje, te da iz tog razloga nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa), čija izjava volje nije pravno relevantna, odnosno kao takvo ne može angažovati punomoćnika, već je to moglo da učini jedino procesno sposobno lice, u vanparničnom postupku zakonski zastupnik, odnosno u ovom slučaju staratelj, kako to proističe iz odgovarajućih zakonskih odredaba na koje se prvostepeni sud pravilno pozvao, a koje se shodno primenjuju i u ovom, vanparničnom postupku. Imajući u vidu navedeno, predlagač, kao lice koje je u potpunosti lišeno poslovne sposobnosti, nije mogao da angažuje pupomoćnika za pokretanje ovog postupka, što njegov predlog čini nedopuštenim, kako to pravilno nalazi i prvostepeni sud.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1170/22 od 17.02.2022. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik