Sentence građansko pravo > Vanparnični postupak

AMORTIZACIJA HIPOTEKE

Sama činjenica da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo da postoji, ne može dovesti do amortizacije hipoteke, ukoliko predlagač u toku postupka nije dokazao činjenicu da je hipotekarni poverilac prestao da postoji. 

           

Iz obrazloženja:

 

Pobijanim rešenjem Javnog beležnika odbijen je predlog kojim predlagač traži da se rešenjem utvrdi prestanak hipoteke amortizacijom založnog prava koje je uknjiženo dana 23.10.1974. godine na nekretnini predlagača upisanoj na iznos potraživanja tadašnjih 49.721,50 dinara, koja je upisana u korist poverioca, kao i da se na osnovu ovog rešenja u listu nepokretnosti izvrši brisanje zaloge.

Odredbom čl. 52. Zakona o hipoteci je propisano da hipoteka prestaje i na osnovu pravnosnažne sudske odluke kojom se utvrđuje amortizacija, u skladu sa zakonom, na predlog vlasnika, suvlasnika ili titulara zajedničke svojine, ako: 1) je proteklo dvadeset godina od dospelosti obezbeđenog potraživanja (stare hipoteke); 2) upisani hipotekarni poverilac više ne postoji ili se ne može pronaći, ni njegovi naslednici (univerzalni sukcesori), ni lica koja su docnije upisana kao prijemnici (cesionari) potraživanja obezbeđenog hipotekom; 3) za proteklo vreme upisani hipotekarni poverilac nije zahtevao, niti primio isplatu ni glavnog potraživanja ni kamate niti je to zahtevalo bilo koje ovlašćeno lice upisano u registar nepokretnosti. U slučaju iz stava 1. ovog člana, ispis se vrši na zahtev vlasnika, suvlasnika ili zajedničara.

 

Naime, hipoteka ustanovljena radi obezbeđenja novčanog potraživanja pre stupanja na snagu Zakona o hipoteci mora biti brisana ako je potraživanje namireno, a poverilac prestao da postoji. Iako se Zakon o hipoteci u konkretnom slučaju kao materijalno-pravni propis ne može neposredno primeniti, procesne odredbe iz tog zakona treba koristiti u postupku brisanja hipoteke jer se o brisanju odlučuje u momentu kada je Zakon o hipoteci već u primeni. Dakle, kao što je navedeno, odredbe iz člana 52. Zakona o hipoteci se mogu koristiti u postupku brisanja hipoteke, odnosno u postupku amortizacije hipoteke, jer se o brisanju i amortizaciji hipoteke odlučuje u momentu kada je Zakon o hipoteci već u primeni. O amortizaciji potraživanja po članu 52. ovog zakona odlučuje sud, odnosno u konkretnom slučaju javni beležnik, kojem je rešenjem Osnovnog suda u Bačkoj Palanci poveren postupak u ovoj pravnoj stvari.

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa ('Službeni list SFRJ' br. 6/80... 22/2006) u svojim odredbama čl. 63-69. reguliše pitanje hipoteke, te samim tim se pravna pravila iz predratnog zakonodavstva na ovaj slučaj ne mogu primenjivati. Pojam hipoteke definisan je članom 63. stav 1. kojim je propisano da radi obezbeđenja određenog potraživanja nepokretna stvar može biti opterećena pravom zaloge u korist poverioca (hipoteka) koji je ovlašćen da na način predviđen zakonom traži namirenje svog potraživanja iz vrednosti te nepokretnosti pre poverilaca koji na njoj nemaju hipoteku, kao i pre poverilaca koji su hipoteku na njoj stekli posle njega, bez obzira na promenu vlasnika opterećene nepokretnosti. Iz pojma hipoteke proizlazi da uvek mora postojati hipotekar - poverilac obezbeđenog potraživanja, zatim dužnik potraživanja, kao i vlasnik nepokretnosti kojim se potraživanje obezbeđuje, s tim što dužnik i vlasnik nepokretnosti mogu, a ne moraju biti isto lice kao što je slučaj u ovom predmetu. Nepostojanja nekog od pomenutih lica onemogućava postojanje hipoteke.

 

Naime, sama činjenica da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo da postoji, ne može dovesti do amortizacije hipoteke, budući da predlagač u toku prvostepenog postupka nije dokazao činjenicu da je hipotekarni poverilac prestao da postoji, štaviše u postupku je utvrđeno da poverilac potraživanja preduzeće u čiju korist je ustanovljena hipoteka ima pravne sledbenike, shodno čemu je javni beležnik, imajući u vidu jasnu i decidnu sadržinu odredbe člana 52. stav 1. tačka 1. Zakona o hipoteci, na koju se ispravno pozvao, pravilno odlučio kada je doneo pobijanu odluku smatrajući da, shodno navedenoj zakonskoj odredbi, nisu bili ispunjeni uslovi za amortizaciju predmetne hipoteke.

 

           (Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1258/20 od 19.06.2023. godine)

                                               Sentencu sastavila: Jelena Zagorčić, samostalni savetnik