Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

PREKRŠAJNA I GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST

 

O osnovanosti tužbenog zahteva tužioca za naknadu štete prvostepeni sud može odlučiti bez obzira na ishod prekršajnog postupka.

 

Iz obrazloženja:


Prema stanju u spisu, mldb. tužilac je podneo tužbu protiv tuženog radi naknade štete. Tuženi je predložio sudu da odredi prekid postupka do pravosnažnog okončanja prekršajnog postupka koji se vodi protiv ovde tuženog kao okrivljenog. Odlučujući o ovom predlogu tuženog prvostepeni sud je pobijanim rešenjem odredio prekid  postupka u ovoj pravnoj stvari do okončanja prekršajnog postupka koji se vodi protiv tuženog, nalazeći da je okončanje tog postupka prethodno pitanje za odlučivanje u predmetnoj stvari.

 

Imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja, te odredbe čl. 12 i 223 ZPP, osnovano se u žalbi tužioca osporava zakonitost i pravilnost pobijane odluke. Pogrešno je pravno shvatanje prvostepenog suda da treba prekinuti parnični postupak dok se pravnosnažno ne okonča prekršajni postupak, te dok se ne odluči o eventualnoj  odgovornosti ovde tuženog. Naime, sa stanovišta ovog suda, od ishoda pomenutog prekršajnog postupka ne zavisi odluka suda u ovoj parnici, jer se prekršajna i građanskopravna odgovornost ne moraju poklapati. Granice odgovornosti u građanskom pravu znatno su šire od odgovornosti u krivičnom, odnosno prekršajnom postupku. Neko ponašanje koje krivični sud ne oceni kao krivičnopravnu odgovornost, parnični sud može kvalifikovati kao građanskopravnu odgovornost i obrnuto. O osnovanosti tužbenog zahteva tužioca, prvostepeni sud može odlučiti bez obzira na ishod pomenutog prekršajnog postupka.

 

Dakle, kako u konkretnom slučaju razlog zbog kog je prekinut postupak nije normiran odredbama člana 222 i 223 ZPP-a, a pitanje krivičnopravne odgovornosti ovde tužene nije prethodno pitanje u smislu člana 12 ZPP, pobijano rešenje je doneto pogrešnom primenom navedenih odredbi što je uticalo na zakonitost i pravilnost pobijane odluke pa je ovaj sud žalbu tužioca usvojio, a pobijano rešenje shodno članu 401 stav 1 tačka 3 ZPP-a preinačio tako što je odbio predlog tuženog za prekid postupka u ovoj pravnoj stvari.

 

(Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj 3396/2016 od 07.02.2017. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik