Sentence građansko pravo > Obligaciono pravo

OSIGURANjE ŽIVOTA KOD UGOVORA O KREDITU

Kako se ugovorom između tužene banke i osiguravajućeg društva prvenstveno osigurava rizik banke od nenaplativosti kredita, za slučaj da nastupi rizik osiguranja, odnosno smrt tužilje kao korisnika kredita, nema ekonomske opravdanosti da spornu naknadu plati tužilja umesto tužene banke.


Iz obrazloženja:


U situaciji kada je ugovor o osiguranju života zaključen između tužene banke kao ugovarača osiguranja i društva za osiguranje kao osiguravača, a ugovorom o kreditu troškovi u vezi sa osiguranjem, navedenim članom Ugovora su preneti na tužilju kao korisnika kredita, pri čemu tužena banka nije tužilji kao svom klijentu predočila elemente tog pravnog posla, takva odredba je ništava, s obzirom na to da je autonomija volje u pogledu sadržine te odredbe bila isključena, jer pregovori oko njenog zaključenja nisu ni vođeni, budući da je reč o troškovima koji predstavljaju uslov davanja kredita. Osim što je tužilji ostao nepoznat mehanizam po kome se dobija visina troškova premije osiguranja kod osiguravajućeg društva, što je dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na tuženu banku, koja je na osnovu unapred pripremljenog i odštampanog ugovora o kreditu tužilji odobrila kredit, tužena banka nije mogla od tužilje da naplati predmetnu premiju u vezi sa osiguranjem, s obzirom na to da je u tom pravnom poslu tužena strana ugovornica, te je ona u obavezi da plati te troškove. U tom smislu prema stanovištu ovog suda sporna odredba Ugovora o kreditu u tom delu je ništava, primenom člana 103. stav 1. i člana 105. stav 1. ZOO-a.

 

U konkretnom slučaju, iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da su ugovorne strane tužena banka i osiguravajuće društvo, te da je obaveznik plaćanja premije osiguranja tužena banka, koja je ugovorom o kreditu obavezu plaćanja premije prenela na tužilju bez valjanog pravnog osnova. Takođe, za slučaj smrti korisnika kredita, što predstavlja rizik osiguranja, je predviđeno da je korisnik naknade u slučaju nastupanja osiguranog slučaja tužena banka. Međutim, kako se ugovorom između tužene i osiguravajućeg društva prvenstveno osigurava rizik banke od nenaplativosti kredita, za slučaj da nastupi rizik osiguranja, odnosno smrt tužilje kao korisnika kredita, nema ekonomske opravdanosti da spornu naknadu plati tužilja umesto tužene. Iz tog razloga ovaj sud nalazi da postoji obaveza tužene da tužilji isplati i iznos koji je od nje naplatila u vidu premije osiguranja života.

 

(Presuda Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 1790/19 od 07.04.2021. godine)

                                    Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik